Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

YAPIM İHALELERİNDE İSTEKLİNİN TEKLİF VERMESİ HK.

KARAR: YAPIM İHALELERİNDE İSTEKLİNİN TEKLİF VERMEYE YETKİLİ OLDUĞUNU GÖSTEREN BELGELERİN İSTENİLMESİ GEREKİR

KARAR NO : 2022/UY.II-1637

KARAR TARİHİ : 21.12.2022

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 10 ve 37

“Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Korkuteli İlçesi Avdan, Beğiş, Dereköy, Kargalık ve Muhtelif Mahalleleri İçme suyu İsale Hattı Yapım İşi” ihalesine ilişkin 01.11.2022 tarihinde onaylanan ihale komisyonu kararından; ihale dokümanı indirenlerin sayısının 14 olduğu, ihaleye toplam 8 teklif sunulduğu, başvuru sahibinin yeterlik bilgileri tablosunda vekaletname bilgilerine yer vermediği gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin S… M… olarak belirlendiği, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin ise K… İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak belirlendiği anlaşılmaktadır.

 

İhale dokümanında tekliflerin elektronik ortamda alınacağının belirtildiği ihalelerde, katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin olarak istekliler tarafından herhangi bir belge sunulmayacağı, bu kapsamda e-tekliflerin EKAP üzerinden yalnızca teklif mektubu ve ekleri doldurularak hazırlanacağı ve e-imza ile imzalanarak gönderileceği, ihale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirmenin istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için bu sorgulama sonucunda elde edilen bilgilerin, belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise beyan edilen bilgilerin esas alınarak yapılacağı, bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan tekliflerin değerlendirme dışı bırakılacağı, özetle ihaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin değerlendirmenin teklif mektubu ekinde yer alan Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda istekliler tarafından beyan edilen bilgiler üzerinden yapılacağı,

 

Ayrıca yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ile İdari Şartname düzenlemeleri bir arada değerlendirildiğinde, yaklaşık maliyetine bakılmaksızın her türlü yapım ihalelerinde aday veya isteklinin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgelerin istenilmesi gerektiği; vekâleten ihaleye katılım halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletnamenin sunulmasının zorunlu olduğu; diğer taraftan yeterlik bilgileri tablosunda ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri için ayrı satırlar açılacağı ve istenilen belgelere ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgelerde yer alan gerekli bilgilerin eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmesinin zorunlu tutulduğu anlaşılmıştır.

 

Bu kapsamda, başvuru sahibi P… İnşaat ve Turizm Ltd. Şti.ye ait teklif mektubu incelendiğinde, istekli adına teklifin A… Ö… tarafından e-imza ile imzalandığı görülmüştür.

 

Söz konusu isteklinin yeterlik bilgileri tablosu incelendiğinde, “Teklif vermeye yetkili olunduğuna ilişkin bilgiler” kısmının “Vekaletname Bilgileri” bölümünün boş bırakıldığı, başka bir ifadeyle vekaletnameye ilişkin herhangi bir beyana yer verilmediği görülmüştür.

 

Diğer yandan, anılan istekliye ait Yeterlik Bilgileri Tablosunda “Ortaklara Ait Bilgiler” ve “Yöneticilere Ait Bilgiler” bölümlerinde yer alan beyanlarda teklif mektubunu imzalayan A… Ö…’in adının bulunmadığı, dolayısıyla A… Ö…’in  P… İnşaat ve Turizm Ltd. Şti.nin ortağı veya yöneticisi olmadığı anlaşılmıştır.

 

Bu çerçevede, incelemeye konu ihalede teklif vermeye yetkili olunduğuna ilişkin vekâletnamenin yeterlik kriteri olduğu, ancak başvuru sahibi tarafından mevzuat gereğince Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda, İdari Şartname’nin 7.1’inci maddesinin (d) bendinde vekaletnameye ilişkin kritere yönelik olarak bilgi girişinde bulunulmadığı, ilgili kısmın boş bırakıldığı, dolayısıyla söz konusu ihalede yeterlik kriteri olarak belirlenen vekaletname bilgilerinin beyan edilmediği ve söz konusu yeterlik kriterinin sağlanmadığı, isteklinin teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılmasının gerekçesinin, şirket adına yetkili olan ve teklif mektubunu imzalayan A… Ö…’e ait vekâletname bilgilerinin doldurulmaması olduğu, Yeterlik Bilgileri Tablosu’nun ihalede istenilen kriterleri karşılayacak şekilde doldurulması hususundaki sorumluluğun isteklide olduğu anlaşılmış olup, idarece gösterilen teklifin değerlendirme dışı bırakma gerekçesinin mevzuata uygun olduğu, başvuru sahibinin iddiasının ise yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Diğer yandan, başvuru sahibinin A.. Ö…’e ait vekâletname bilgisinin bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılması gerektiğine ilişkin iddiası incelendiğinde, Kamu İhale Kanunu’nun 37’nci maddesine göre teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde eksik bilgilerin tamamlatılabileceği, somut olayda bir bilgi eksikliğinin bulunmadığı, teklifin esasını değiştirecek belgelerin söz konusu istekli tarafından hiç beyan edilmediği, daha açık bir ifadeyle teklifi kapsamında beyan etmesi gereken vekâletnameye ilişkin bilgilerin yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilmediği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının bu yönüyle de uygun olmadığı anlaşılmıştır.”