Hakkakul Logo Beyaz

YAPIM İŞİ İHALELERİNDE, HERHANGİ BİR İŞ KALEMİNİN ANALİZİNDE YER ALAN BİR ÖZEL GİRDİNİN YALNIZCA FİYAT TEKLİFİ VE DAYANAĞI OLAN TUTANAKLARLA AÇIKLANMASINI ZORUNLU KILAN BİR DÜZENLEME BULUNMADIĞINDAN ÖZEL GİRDİLERE İLİŞKİN AÇIKLAMANIN ANALİZ SUNULARAK YAPILMASI MÜMKÜNDÜR

Karar No : 2022/UY.II-1449

Karar Tarihi : 23.11.2022

İlgili Kanun No : 4734

“İhale komisyonu kararı ve iddiaya ilişkin idarece verilen cevap incelendiğinde iddia konusu girdilere ilişkin açıklamaların sadece Kamu İhale Genel Tebliği’ne göre fiyat teklifi ve ilgili tutanaklarla yapılmasının mümkün olduğu, idare tarafından verilen formata uygun olmayan isteklinin kendisi tarafından hazırlanan analizle açıklanmasının uygun olmadığının ifade edildiği anlaşılmaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin yapım işi ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin açıklanmasına ilişkin usullerin düzenlendiği 45’inci maddesinde, herhangi bir iş kaleminin analizinde yer alan bir özel girdinin yalnızca fiyat teklifi ve dayanağı olan tutanaklarla açıklanmasını zorunlu kılan bir düzenlemenin bulunmadığı dikkate alındığında özel girdilere ilişkin açıklamanın analiz sunularak yapılmasının mümkün olabileceği, açıklama isteme yazısından söz konusu girdilere münhasır ayrıca bir analiz formatının idarece verilmediği, istekli tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın resmi analizi referans alınarak, projesi incelenerek ulaşılan veriler çerçevesinde açıklama yapıldığı bir arada değerlendirildiğinde, idare tarafından sunulan analiz ve analize ilişkin hesaplamalar ile açıklamaya dair ifade edilen hususların, işin projesine, birim fiyat tariflerine, teknik şartnamesi ile fen ve sanat kurallarına uygunluğu değerlendirilmeksizin “iddia konusu girdilerin yer aldığı iş kalemlerine ait idarece verilen analiz formatlarına uygun olmadığı ve bahse konu girdilere ilişkin açıklamanın sadece fiyat teklifi ve dayanağı olan tutanaklarla açıklanabileceği” gerekçesiyle başvuru sahibi tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklamasının uygun bulunmamasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”