Hakkakul Logo Beyaz

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ’NDE BENZER İŞİN TANIMI İLE İLGİLİ HİZMET, MAL VEYA YAPIM İŞİ OLARAK BİR AYRIM YAPILMAMIŞTIR

KARAR TARİHİ: 06.04.2022

KARAR NO: 2022/UY.I-457

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde, benzer iş, “İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer inşaat tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikteki işler” olarak tanımlanmış olup, hizmet, mal veya yapım işi olarak bir ayrım yapılmamıştır. Kaldı ki, Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nin 2.13’üncü maddesinde, işin niteliği örtüştüğü takdirde montaj dâhil mal ve hizmet alımı ihalelerinde, yapım işinden edinilmiş iş deneyimini gösteren belgelerin kullanılabileceği açıklanmıştır. İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesine konu işin şikâyete konu yapım işiyle benzer ihtivaya sahip olduğu, ihale konusu iş ile nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösterdiği, aynı veya benzer inşaat tekniği gerektirdiği, makine, teçhizat, diğer ekipman ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellik taşıdığı anlaşıldığından ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin uygun olduğu, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”