Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

YAPIM İŞLERİNDE İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ HK.

KARAR: BİRİM FİYAT TEKLİF ALINMAK SURETİYLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE İSTEKLİLER TEKLİFLERİNİ İHALE DOKÜMANINDA YER VERİLEN BİRİM FİYAT TARİFLERİNİ DİKKATE ALARAK HAZIRLAR

KARAR TARİHİ:24.08.2022

KARAR NO:2022/UY.I-1015

“… Yönetmelik hükmünden, idareler tarafından ihale dokümanının oluşturulması sürecinde, yaklaşık maliyet çalışmaları kapsamında birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilecek işlerde, iş kaleminin adını, yapım şartlarını, ölçü yeri ve şeklini, birimini, birim fiyata dâhil ve hariç unsurları ihtilafa meydan vermeyecek biçimde teknik olarak açıklayan birim fiyat tariflerinin hazırlanacağı, söz konusu tariflerin ihale dokümanının parçası olduğu, isteklilerin tekliflerini Teknik Şartname ve birim fiyat tariflerine göre hazırlaması gerektiği,

 

İlgili Tebliğ açıklamasına göre, kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış birim fiyatlar ile uyumlu olmayan iş kalemleri (özel iş kalemleri) ile idarelerce tasarlanan ve birden fazla iş kalemini ihtiva eden iş kalemleri (paçal iş kalemi) için bu iş kalemlerinde bulunan analiz girdileri ve miktarlarının gösterildiği analiz formatlarının, ihale dokümanı kapsamında veya aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazı ekinde verilmesi gerektiği,

 

Sözleşme veya eklerinde, taş, kum, çakıl, gravye, balast, stabilize vb. yapı malzemelerinin idarenin belirlediği ocaklardan temininin öngörüldüğü haller dışında, ihale konusu işe özgü alanlara (malzeme ocağı vb.) ilişkin olan ve açıklama istenecek girdi niteliğinde bulunan nakliyelere dair yaklaşık maliyet hesabında esas alınan mesafelerin, “aşırı düşük teklif açıklaması talep yazısı”nda belirtilmesi gerektiği, idarece belirtilen mesafelerden daha düşük mesafe kullanılarak açıklama yapılmasının da mümkün olduğu, bu durumda açıklamanın kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen veya onaylanan belgeler ile tevsik edilmesi gerekeceği anlaşılmaktadır.

 

Bu itibarla, birim fiyat teklif alınmak suretiyle ihale edilen yapım işlerinde isteklilerin tekliflerini, birim fiyat teklif cetvelinde bulunan iş kalemlerine ilişkin ihale dokümanında idarece yer verilen birim fiyat tariflerini dikkate alarak hazırlayacakları, mevcut ihale dokümanında birim fiyat tariflerinin yer aldığı, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.2’nci maddesinde yer verilen açıklama gereğince, söz konusu nakliyelere dair mesafelerin aşırı düşük teklif açıklaması talep yazısında belirtilmesi gerektiği dikkate alındığında, idarece ihale dokümanı kapsamında verilen 5 iş kalemi haricindeki diğer analizlerde nakliye mesafelerinin açıkça belirtilmemesinin ihale mevzuatına aykırılık teşkil etmediği anlaşıldığından, başvuru sahibinin bu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”