Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

YAPIM İŞLERİNDE TEMİNAT SÜRESİ HK.

KARAR: YAPIM İŞLERİNDE TEMİNAT SÜRESİ, SÖZLEŞMESİNDE AKSİNE BİR HÜKÜM YOKSA ON İKİ AYDAN AZ OLAMAZ

KARAR TARİHİ:24.08.2022

KARAR NO:2022/UY.II-1000

“Başvuru sahibi tarafından itirazen şikâyet dilekçesinde özetle, Sözleşme Tasarısı’nın 20’nci maddesinde teminat süresinin “12 ay” olarak düzenlendiği, ancak bahse konu Tasarı’nın 9’uncu maddesinde ise işin süresinin “800 gün” olarak yer aldığı, işin süresi dikkate alındığında teminat süresinin “12 ay” olarak belirlenmesinin kamu zararı oluşturacağı ve mevzuata aykırılık teşkil ettiği iddia edilmektedir.

 

Yapım İşleri Genel Şartnamesi … (42.) maddesinde, teminat süresinin, geçici kabul ile kesin kabul tarihi arasında geçecek süre olduğu, yapım işlerinde teminat süresinin, sözleşmesinde aksine bir hüküm yoksa on iki aydan az olamayacağı düzenlenmiştir.

 

Başvuruya konu ihaleye ait Sözleşme Tasarısı’nda, işyeri teslim tarihinden itibaren 800 (SekizYüz) gün içinde işin tamamlanarak geçici kabule hazır hale getirileceğinin düzenlendiği, anılan Tasarı’da ayrıca teminat süresinin 12 ay olduğu ve bu sürenin geçici kabul itibar tarihinden başlayacağının düzenlendiği görülmüş olup, söz konusu tasarıda işin tamamlanma süresi ile teminat süresine ilişkin yer verilen düzenlemelerin birbiri ile çelişmediği ve mevzuata aykırılık teşkil etmediği, bu bağlamda başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.”