Hakkakul Logo Beyaz

YAPIM İŞLERİNE İLİŞKİN BİR İŞ DENEYİM BELGESİNİN SUNULMASI DURUMUNDA, İLK İLAN TARİHİNDEN GERİYE DOĞRU SON ONBEŞ YIL İÇİNDE KABUL İŞLEMLERİ TAMAMLANAN YAPIM İŞİNE İLİŞKİN İŞ DENEYİMİNİ GÖSTEREN BELGELERİN BEYAN EDİLMESİ GEREKİR

KARAR TARİHİ:12.10.2022

KARAR NO:2022/UM.II-1244

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde yapım ihalelerinde ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan iş bitirme belgelerinin sunulabileceği hüküm altına alınmıştır. Her ne kadar şikayete konu ihale, bir mal alımı ihalesi olsa da İdari Şartname’de yapım işleri ihalelerine ilişkin yapım iş deneyim belgelerinin de sunulabileceği yönünde yapılan özel düzenleme bulunduğundan ve ihale dokümanı bu haliyle kesinleşmiş olduğundan, söz konusu ihalede yapım işine ilişkin bir deneyim belgesinin sunulması durumunda, ilgili Uygulama Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak geçici kabul tarihinin ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde olması şartının aranması gerekmektedir.

Başvuruya konu ihalede ilan tarihinin 05.07.2022 olduğu, İdari Şartname’de yer alan düzenleme gereğince yapım işlerine ilişkin bir iş deneyim belgesinin sunulması durumunda, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan yapım işine ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin beyan edilmesi gerektiği, bu açıdan söz konusu ihalede 05.07.2007 tarihinden önceki bir tarihte geçici kabul işlemleri tamamlanan bir yapım işine ait bir iş deneyim belgesinin kullanılamayacağı, ancak ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenen iş ortaklığında pilot ortak olan E… Ltd. Şti. tarafından sunulan iş deneyim belgesinin geçici kabul tarihinin 05.07.2007 tarihi sonrasına ilişkin olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası uygun bulunmamıştır.”