Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

YASAK FİİL VEYA DAVRANIŞLARDA BULUNAN İSTEKLİLER HK.

KARAR: YASAK FİİL VEYA DAVRANIŞLARDA BULUNDUĞU TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN GEÇİCİ TEMİNATLARI GELİR KAYDEDİLEMEZ. BU DURUMDAKİ İSTEKLİLER İHALE DIŞI BIRAKILARAK HAKLARINDA YASAKLAMA YAPTIRIMI UYGULANIR

KARAR TARİHİ: 28.04.2022

KARAR NO: 2022/UY. II-568

“… Kanun’un 10’uncu maddesinde ise, yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenlerin ihale dışı bırakılması gerektiği belirtilmektedir. Ancak her iki maddede de bu tür fiil veya davranışlarda bulunduğu tespit edilen isteklilerin geçici teminatlarının gelir kaydedileceği şeklinde bir yaptırım getirilmiş değildir. Kanun’un geçici teminatın gelir kaydedilmesi yaptırımını düzenleyen maddeleri incelendiğinde, geçici teminatın gelir kaydedilmesi sonucunu doğuracak fiiller ile bu fiiller dolayısıyla geçici teminatın gelir kaydedileceği husususun herhangi bir tereddüde mahal bırakmayacak biçimde açık ve kesin olarak ifade edildiği görülmektedir. Yasak fiil veya davranışlar bakımından 10 ve 17’nci maddelerde ise böyle bir yaptırım öngörülmemiştir. Kanun’un ceza, yasaklama gibi yaptırım içerikli düzenlemelerinin, açıkça hüküm altına alınmış olmadıkça, emsal, kıyas gibi yollarla genişletilmesi mümkün bulunmadığından, ihale sürecinde Kanun’un 17’nci maddesinde yer alan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğu tespit edilen isteklilerin geçici teminatlarının gelir kaydedilemeyeceği sadece bu durumdaki isteklilerin ihale dışı bırakılarak haklarında “Kanunun Dördüncü Kısmında” belirtilen yasaklama yaptırımının uygulanması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Yukarıda yapılan tespitler, mevzuat hükümleri ve iddia konusu husus birlikte değerlendirildiğinde, D… A.Ş. geçici teminatının gelir kaydedilmesinin uygun olmadığı ve anılan istekliye geçici teminatının iade edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.”