Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

YASAK FİİL VE DAVRANIŞLARI İŞLEYEN YÜKLENİCİ HK.

KARAR: YASAK FİİL VE DAVRANIŞLARDAN BİRİNİ VEYA BİRKAÇINI İŞLEYEN YÜKLENİCİYE SÖZLEŞME TASARISINA GÖRE Mİ YOKSA KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU’NA GÖRE Mİ YAPTIRIM UYGULANACAĞI HUSUSUNDAKİ BELİRSİZLİK MEVZUATA AYKIRIDIR VE İHALENİN İPTALİ GEREKİR

KARAR TARİHİ:19.10.2022

KARAR NO:2022/UH.II-1281

“Her ne kadar Sözleşme Tasarısı’nın 16.1’inci maddesinde cezalar, aykırılık halleri ve sözleşmenin feshine ilişkin hususlar Sözleşme Tasarısı’nın 16, 24, 25, 26, 27, 28 ve 29’uncu maddelerinde düzenlendiği, bu hususlara ilişkin olarak söz konusu maddeler dışındaki ve ihale dokümanındaki diğer düzenlemelerin sadece Sözleşme Tasarısı’nın 16.1.1’inci maddesi kapsamında değerlendirileceği ifade edilse dahi, Sözleşme Tasarısı’nın 8’inci maddesi ile Teknik Şartname’nin “Ek” kısmında düzenlenen aykırılık hallerinden “Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikâp, rüşvet suretiyle veya başka yollarla sözleşmeye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya ona teşebbüs etmek, sahte belge düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek, sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak, fen ve sanat kullarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu imalat yapmak, taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar vermek, bilgi ve deneyimini idarenin zararına kullanmak veya 4735 sayılı kanunun 29.Madde hükümlerine aykırı hareket etmek, mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek, sözleşmenin devredilmesi veya devir alınması.” fiillerinin Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun “Yasak fiil ve davranışlar” başlıklı 25’inci maddesinde düzenlenen ve kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların gelir kaydedilmesi, sözleşmenin feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilmesi ve yasaklama yaptırımlarını gerektiren fiiller olduğu, dolayısıyla sözleşmenin uygulanması aşamasında bahse konu fiillerden birini veya birkaçını işleyen yükleniciye Sözleşme Tasarısı’nın 16.1’inci maddesi uyarınca anılan Tasarı’nın 16.1.1’inci maddesi kapsamında mı veyahut Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 25’inci maddesi uyarınca anılan Kanun’un 20 ve 26’ncı maddeleri kapsamında mı yaptırım uygulanacağı hususunda tereddüt yaratabileceği anlaşıldığından düzenlemelerin Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşme’ye uygun olmadığı, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu, şikayete konu ihalenin bu gerekçelerle iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.”