Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

YASAK FİİL VEYA DAVRANIŞLARDA BULUNAN İSTEKLİLER HK.

KARAR: YASAK FİİL VEYA DAVRANIŞLARDA BULUNDUKLARI TESPİT EDİLEN İSTEKLİLER İHALE DIŞI BIRAKILIR

KARAR NO : 2022/UH.I-1692

KARAR TARİHİ : 28.12.2022

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 10 ve 17

“İnceleme konusu ihalenin 18.11.2022 tarihinde gerçekleştirildiği, bahse konu ihaleye 11 isteklinin katıldığı, ihale komisyonu tarafından başvuru sahibinin de aralarında bulunduğu 8 isteklinin, sınır değerin altında teklif sunduğu tespitinin yapıldığı; 3 isteklinin teklif bedelinin ise (H… Ü…, H… Ç… ve M… E…) sınır değerin üzerinde olduğunun belirlendiği; bu kapsamda, ihale komisyonu tarafından hesaplanan sınır değerin altında teklif sunduğu tespit edilen 8 istekliden, 21.11.2022 tarihinde tebliğ edilen yazı ile aşırı düşük teklif açıklaması talep edildiği anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibi istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında, ihale konusu işte kullanılacak 3 adet aracın kiralama giderini tevsik etmek amacıyla E… E… Turz. İnş. Nak. Tar. Hay. San. Tic. Ltd. Şti.den alınan 21.11.2022 tarihli fiyat teklifinin sunulduğu görülmüş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin internet sayfası üzerinden yapılan inceleme neticesinde; 07.08.2020 tarihli ve 10133 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinin E… E… Turz. İnş. Nak. Tar. Hay. San. Tic. Ltd. Şti.ye ilişkin olarak yayımlanan bölümünde şirketin tek kurucusu, tek ortağı ve şirketi münferiden temsile yetkili tek müdürünün M… E… olduğunun ifade edildiği, bu bağlamda E… E… Turz. İnş. Nak. Tar. Hay. San. Tic. Ltd. Şti. ile M… E…’in aynı amaç ve iradeye sahip kişilikler olduğunun açık olduğu tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 10’uncu maddesinde; 17’nci maddede belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen isteklilerin ihale dışı bırakılması gerektiğinin belirtildiği; aynı Kanun’un 17’nci maddesinde ise; anlaşma veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmanın veya buna teşebbüs etmenin yasak fiil ve davranışlar arasında sayıldığı ve bu yasak fiil ve davranışlarda bulunan kişiler hakkında, Kanun’da belirtilen yasaklama hükümlerinin uygulanacağının hüküm altına alındığı; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “İhaleye fesat karıştırma” başlıklı 235’inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi uyarınca da “ihaleye katılmak isteyen veya katılan kişilerin ihale şartlarını ve özellikle fiyatı etkilemek için aralarında açık veya gizli anlaşma yapmaları”nın ihaleye fesat karıştırma suçunu teşkil eden fiiller arasında olduğu anlaşılmıştır.

 

Bu bağlamda; başvuru sahibi M… A…’ın, M… E…’in de ihaleye katılan isteklilerden biri olduğu bilgisini haiz olmasına karşın, ihale konusu işte kullanılacak 3 adet aracın kiralama giderini tevsik etmek amacıyla M… E…in tek ortağı ve yöneticisi olduğu E… E… Turz. İnş. Nak. Tar. Hay. San. Tic. Ltd. Şti.den fiyat teklifi almasının, bahse konu isteklilerin tekliflerini mutabakat yaparak sundukları, bir diğer deyişle ihale şartlarını ve fiyatı etkilemek için danışıklı teklif oluşturdukları hususunda kuvvetli kanı oluşturduğu anlaşıldığından, başvuru sahibi isteklinin “aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında araçların kiralama giderini tevsik etmek amacıyla sunmuş oldukları fiyat teklifinin, ihaleye teklif sunan bir diğer istekli olan M… E…’in tek ortağı ve yöneticisi olduğu tüzel kişiden alındığı, dolayısıyla iki istekli arasında danışıklı teklif verme ilişkisinin bulunduğu” gerekçesiyle idare tarafından ihale dışı bırakılması işleminin mevzuata aykırılık teşkil etmediği, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”