Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

YASAK KAPSAMINDAKİ KİŞİLERİN İHALEYE KATILIMI HK.

KARAR: YASAK KAPSAMINDAKİ KİŞİLERİN, HİSSEDARI OLDUKLARI ŞİRKET ADINA İŞ DENEYİM BELGELERİNİ SUNMALARI İHALEYE DOLAYLI KATILIM NİTELİĞİNDE OLACAĞINDAN HUKUKA AYKIRIDIR.

KARAR NO : 2015/1768

KARAR TARİHİ : 07.05.2015

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 11

(Danıştay 13. Dairesi)

… Bu durumda, her ne kadar, ihalenin merkezi idarece yapıldığı, anılan şahsın ise taşra biriminde görev yaptığı; bu nedenle 2531 sayılı Kanun’un 2. maddesinde belirtilen “görev ve faaliyet alanı ile ilgili” bir ihalenin söz konusu olmadığı gerekçesi ile dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş ise de, R. A.’nın emekli olduğu 16.08.2012 tarihinden önceki 2 yıllık süre zarfında V. Bölge Müdürlüğü Proje ve Mekânsal Planlama Müdürlüğü hizmetinde teknik uzman pozisyonunda çalıştığı, ihale konusu işin denetiminin ise anılan müdürlük tarafından yapılacağı dikkate alındığında, dava konusu ihalenin R. A.’nın 2531 sayılı Kanun’un 2. maddesinde belirtilen “görev ve faaliyet alanı ile ilgili” olduğu açık olduğundan, davacı ortak girişimin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptaline ilişkin Mahkeme kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.

Öte yandan, Mahkemece 2531 sayılı Kanun’da, kamu görevinden ayrılanların ayrıldıkları kurumun ihalelerine 3 yıl süre ile katılamayacakları öngörülmekle birlikte bu kişilerin hissedarı oldukları şirketler için bir yasaklamaya yer verilmediğinden bahisle davacı ortak girişimin ihaleye katılmasında bir engel bulunmadığı belirtilmekte ise de; dava konusu ihalede, davacılar tarafından R.A’ya ait iş deneyim belgesi sunulduğundan, bu kişiye ait iş deneyim belgesi sunulması 4734 sayılı Kanun’un 11. maddesinde belirtilen, yasak kapsamındaki kişilerin dolaylı katılımı niteliğinde olduğundan anılan gerekçe de yerinde bulunmamıştır.