Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

YASAKLI BİR KİŞİNİN İHALEYE TEKLİF VERMESİ HK.

KARAR: YASAKLI BİR GERÇEK KİŞİNİN İHALELERE VEKÂLETEN TEKLİF VERMESİ HUKUKEN MÜMKÜN DEĞİLDİR

KARAR TARİHİ: 19.01.2022

KARAR NO: 2022/UH. II-101

“K… İ… Ö… ile ilgili olarak idarece ihale tarihinde (15.11.2021) yapılan yasaklılık sorgulaması sonucunda; anılanın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tüm ihalelerden yasaklandığı, yasaklılık başlangıç tarihinin 02.05.2021 ve bitiş tarihinin 02.05.2022 olarak belirlendiği tespit edilmiştir.

İhalelere katılma konusunda yetkili kılınan ve başvuru sahibi istekli tarafından sunulan teklif mektubunda imzası bulunan K… İ… Ö…’ün yasaklılık tarihi dikkate alındığında; anılanın ihale tarihi (15.11.2021) itibarıyla yasaklılığının devam ettiği; bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un … 11’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca, kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanların dolaylı olarak başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamayacaklarının hükme bağlandığı dikkate alındığında, yasaklı bir gerçek kişinin ihalelere vekâleten teklif vermesinin hukuken mümkün bulunmadığı açık olup, idare tarafından başvuru sahibi isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.”