Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

YEMEK HİZMETİ ALIMI İHALELERİ HK.

KARAR: YEMEK HİZMETİNİN NİTELİĞİ GEREĞİ HİZMETTEN YARARLANACAKLARIN SAYISAL DEĞİŞİMİ OLAĞAN OLUP YEMEK HİZMETİ ALIMI İHALELERİNDE ÖĞÜN MİKTARLARI İDARECE TAHMİNİ OLARAK HESAPLANMAKTADIR

KARAR TARİHİ: 08.06.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-707

“Teknik Şartname’nin “Yemek Hizmeti” başlıklı 6’ncı maddesinde yükleniciye yemek ödemelerinin günlük yemek yiyen kişi sayılarına göre yapılacağı düzenlemesinin; “Çalışma Şartları ve Yapılacak İşler” başlıklı 6.1’inci maddesinde ise grup etkinliklerine göre yemek planlamasının idare tarafından belirleneceği, program sorumlularının gerekli hallerde yemek planında değişiklik yapabilecekleri, idarenin çeşitli sebeplerle kamplarda kalan kişi sayısındaki değişiklikleri 1 (bir) gün önceden yükleniciye bildirebileceği, bu durumda yüklenicinin vereceği yemek miktarını buna göre ayarlayacağı, ek olarak idarece her kamp döneminin başında yükleniciye günlük kişi sayısının bildirileceği, yemek hizmetinden yararlananların listesinin günlük düzenli olarak firma tarafından tutulacağı, kaç kişinin yemek hizmetinden yararlanmışsa ödemelerin tutulan günlük liste üzerinden yapılacağı, yemek listesinin 196 kişiden az olmasının idareyi kesinlikle bağlayıcı bir hüküm olmamakla birlikte günlük kayıtların firma yetkilisi ve kamp sorumlularının imzası ile geçerli olacağı düzenlemesinin yer aldığı görülmüştür.

 

Yemek hizmetinin niteliği gereği hizmetten yararlanacakların sayısal değişiminin olağan olduğu, yemek hizmeti alımı ihalelerinde öğün miktarlarının idarece tahmini olarak hesaplandığı ve yaklaşık maliyetin idarece hesaplanan bu öğün miktarlarına göre belirlendiği, istekliler tarafından da tekliflerin idarece tahmini olarak belirlenen ve ihale dokümanına yansıtılan öğün miktarlarına göre oluşturulacağı, işin yürütümü sırasında yemek yiyecek kişi sayılarındaki değişimlere paralel olarak, idarece ihaleye çıkılmadan önce ihtiyacın tespiti aşamasında tahmini olarak belirlenen öğün miktarlarının değişmesinin (artması/azalması) söz konusu olabileceği, bu olası değişimler göz önünde tutularak öğün sayısının istekliye bildirilmesi ve her durumda tüketilen yemek sayısı üzerinden ödeme yapılmasının düzenlendiği, aksi takdirde idarenin faydalanmadığı/almadığı hizmetin bedelini ödemekle karşı karşıya kalarak kamu zararına sebep olacağı, bu haliyle ilgili doküman düzenlemesinin ihaleye teklif vermeye engel teşkil etmediği, bu nedenle anılan iddia ile ilgili olarak yapılan düzenlemelerde mevzuata aykırılık olmadığı sonucuna varılmıştır.”