Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

YEMEK ÜRETİMİ VE DAĞITIMI İHALELERİ HK.

KARAR: “YEMEK ÜRETİMİ VE DAĞITIMI” İHALELERİNDE YEMEK ÜRETİMİNİN YAPILACAĞI MUTFAĞIN, YÜKLENİCİNİN KENDİ MALI OLMASI KOŞULUNUN ARANMASI REKABETİ ENGELLER VE KATILIMI DARALTIR

KARAR TARİHİ:05.01.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-31

“…İhale konusu işin “Cenaze Evlerine Yemek Temini ve Dağıtım Hizmet Alım İşi” olduğu, İdari Şartname ve İhale İlanı’nda ihale konusu işte kullanılması öngörülen ve kendi malı olması istenen mutfak için fiyat dışı unsur belirlemesi yapılmadığı, Teknik Şartname’de ise iş kapsamında kullanılacak mutfağın yüklenicinin kendi malı olmasının istenildiği, idarece, söz konusu düzenleme ile sadece işin yapılacağı ilde mutfak sahibi olan isteklilerin ihaleye katılımına imkân tanındığı, dokümanda mutfağın kiralama yoluyla teminine ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği anlaşılmaktadır.

Ayrıca idarenin şikâyete cevap yazısında da şikâyete konu Teknik Şartname düzenlemesinin hangi gerekçelere dayanarak yapıldığına ilişkin ve yemek üretiminin yapılacağı mutfağın yüklenici tarafından kiralanabileceğine yönelik herhangi bir açıklamaya yer verilmediği görülmüştür.

İdarelerin ihale konusu işte kullanılacak tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın kendi malı olmasını gerekli gördükleri durumlarda tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanı fiyat dışı unsur olarak belirleyebilecekleri dikkate alındığında, ihale konusu iş kapsamında gerçekleştirilecek yemek üretiminin yapılacağı mutfağın yüklenicinin kendi malı olması koşulunun aranmasının rekabeti engelleyici ve katılımı daraltıcı nitelikte olduğu, anılan düzenlemenin Kanun’un temel ilkeleri arasında sayılan rekabet ve eşit muamele ilkelerine aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur…”