Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

YEMEK ÜRETİMİNİN YAPILACAĞI MUTFAK HK.

KARAR: YEMEK ÜRETİMİNİN YAPILACAĞI MUTFAĞIN YÜKLENİCİNİN KENDİ MALI OLMASI KOŞULUNUN ARANMASI REKABETİ ENGELLER VE KATILIMI DARALTIR

KARAR TARİHİ: 05.01.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-19

“Başvuru sahibi tarafından Teknik Şartname’nin 9.1.2’nci maddesinde yer alan, isteklinin, kendine ait bir yemek üretimi tesisi, mutfağı veya fabrikası olması, bu hususu tevsik etmek üzere kanıtlayıcı belgelerin yeterlik bilgileri tablosunda idareye sunulmasına ilişkin düzenlemenin yeterlik kriteri olduğu ancak bu düzenlemeye İdari Şartname’de yer verilmediği iddia edilmekle birlikte, söz konusu düzenlemenin Teknik Şartname’nin 10.46.2’nci maddesinde yer aldığı tespit edilmiştir.

İhale konusu işe ait İdari Şartname ve İhale İlanı’nda ihale konusu işte kullanılması öngörülen ve kendi malı olması istenen yemek üretim tesisi, mutfağı veya fabrikası için fiyat dışı unsur belirlemesi yapılmadığı, Teknik Şartname’de ise isteklinin kendine ait bir yemek üretim tesisi, mutfağı veya fabrikası olması gerektiği, bu hususu tevsik etmek üzere kanıtlayıcı belgelerin yeterlik bilgileri tablosunda idareye sunulacağının düzenlendiği, söz konusu düzenleme ile sadece mutfak sahibi olan isteklilerin ihaleye katılımına imkân tanındığı dokümanda mutfağın kiralama yoluyla teminine ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği anlaşılmaktadır.

Bu çerçevede idarece İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde, istekliler tarafından yeterlik bilgileri tablosunda idareye sunulacağı düzenlenen belgelerin yeterlik kriteri olarak belirlendiği, Teknik Şartname’nin 10.46.2’nci maddesinde, isteklinin kendine ait bir yemek üretim tesisi, mutfağı veya fabrikası olması gerektiğinin düzenlendiği, bu hususu tevsik etmek üzere kanıtlayıcı belgelerin yeterlik bilgileri tablosunda idareye sunulacağına ilişkin düzenlemenin İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde düzenlenmediğinden yeterlik kriteri olmadığı, sözleşmenin yürütülmesi aşamasında işin yerine getirilmesi için gerekli olduğu öngörülen mesleki ve teknik yükümlülüklere yönelik bir düzenleme olduğu,

Öte yandan İdari Şartname’nin 7.5.2’nci maddesinde isteklilerin teklif dosyasında, üretim yaptıkları mutfağa ait, ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden, günlük en az 1000 kişilik yemek üretimi yaptığını gösteren kapasite raporu belgesini yeterlik bilgileri tablosunda sunması gerektiğinin düzenlendiği,

Sözkonusu iki düzenleme ile idarelerin ihale konusu işte kullanılacak tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın kendi malı olmasını gerekli gördükleri durumlarda tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanı yalnızca fiyat dışı unsur olarak belirleyebileceklerine ilişkin mevzuat hükümleri dikkate alındığında, ihale konusu iş kapsamında gerçekleştirilecek yemek üretiminin yapılacağı mutfağın yüklenicinin kendi malı olması koşulunun aranmasının rekabeti engelleyici ve katılımı daraltıcı nitelikte olduğu, anılan düzenlemenin Kanun’un temel ilkeleri arasında sayılan rekabet ve eşit muamele ilkelerine aykırılık teşkil ettiği, bu hususun sözleşme aşamasında da istenemeyeceği değerlendirilmiş olup, ihalenin iptali gerektiği sonucuna varılmıştır.