Hakkakul Logo Beyaz

İŞLEMLERİ YENİDEN İNCELEME YETKİSİ HK.

KARAR: KAMU İHALE KURUMUNUN İHALE KOMİSYONLARININ YERİNE GEÇİP, RESEN İNCELEME SONUCUNU DOĞURACAK ŞEKİLDE İŞLEMLERİ BAŞTAN SONA YENİDEN İNCELEME YETKİSİ BULUNMAMAKTADIR

Karar No : 2023/UH.II-144

Karar Tarihi : 18.01.2023

İlgili Kanun No : 4734

İlgili Madde No : 54

“… İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “İtirazen şikayet başvurularında aranılacak şekil unsurları” başlıklı 11’inci maddesinde anılan Yönetmelik’in 8’inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde “başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin” başvuru dilekçelerinde belirtilmesi ve başvuruda bulunulan hususların da dilekçelerde somut bir biçimde, mevzuata aykırı bulunma sebepleri ile birlikte gösterilmesi gerektiği ortaya konulmuştur. Bu bağlamda işlemin hangi unsurlarının hangi gerekçelerle hukuka aykırı olduğu belirtilmeksizin sadece mevzuata aykırı olduğu gibi soyut ve mesnetsiz iddialara yer verilmesi halinde, aynı Yönetmelik’in 8’inci maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle başvurunun reddine ilişkin sorumluluğun başvuru sahibine ait olacağı, dolayısıyla bu hususa dikkat edilmesi gerektiği açıklanmıştır.

 

Bu çerçevede, başvuru sahibi istekli tarafından Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelinde (Ek-H.4) ve yemek reçetelerinde yer alan girdilerden hangilerinin birim fiyat ve açıklama yöntemlerinde hata yapıldığı, ihale süresince kullanılacak ana girdilerden hangilerinin hatalı olarak hesap cetveline yansıtıldığı ve hangi ürünlerin örnek menüye göre hazırlanan yemek reçetelerinde bulunmasına rağmen ana girdileri tablosunda yer almadığı iddialarına ilişkin itirazen şikâyet dilekçesinde somut bir belirleme yapılmadığı, bu nedenle bahse konu iddiaların genel nitelikte hukuka aykırılık ifadeleri içerdiği ve dolaylı olarak EK-H.4 belgesi ile yemek reçetelerinin ve sunulan ticaret borsa bültenlerinin baştan sona tamamen yeniden incelenmesi ve değerlendirilmesi talebini içerdiği anlaşılmıştır. Diğer yandan Kurum’un ihale komisyonlarının yerine geçip, resen inceleme sonucunu doğuracak şekilde işlemleri baştan sona yeniden inceleme yetkisi bulunmamaktadır. Netice itibarıyla, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”