Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

YERLİ İSTEKLİ LEHİNE FİYAT AVANTAJI SAĞLANMASI HK.

KARAR: YAPIM İŞİ İHALESİ İLE HİZMET ALIMI İHALELERİNDE YERLİ MALI SUNAN İSTEKLİ LEHİNE DEĞİL, YERLİ İSTEKLİ LEHİNE FİYAT AVANTAJI SAĞLANABİLİR.

KARAR NO : 2015/162

KARAR TARİHİ : 04.03.2015

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 63

(Ankara 12. İdare Mahkemesi)

Dava dosyasının incelenmesinden; Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı tarafından 17.11.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “TKABY.30 Referanslı, Akköprü TM – Balgat TM 154 kV, 1600 mm² XLPE İzoleli Yeraltı Güç Kablosu Bağlantı Projesi“ yapım işine ilişkin olarak davacı şirketin 30.10.2014 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun idarenin 07.11.2014 tarihli yazısı ile reddi üzerine davacı şirket tarafından, 12.11.2014 tarihinde kurum kayıtlarına giren dilekçe ile itirazen şikayet başvurunda bulunulduğu, itirazen şikayet dilekçesinde özetle; yerli malı kullanımı ile ilgili fiyat avantajı sağlanması uygulamasının sadece mal alımı ihalelerinde söz konusu olabileceği, dolayısıyla yapım işi ihalesinde yerli malı teklif eden firmalara fiyat avantajı sağlanmasının mevzuata aykırı olduğu iddiasında bulunduğu, başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi neticesinde ise; “TKABY.30 Referanslı, Akköprü TM – Balgat TM 154 kV, 1600 mm² XLPE İzoleli Yeraltı Güç Kablosu Bağlantı Projesi“ ihalesinin yapım işi ihalesi olduğu, gerek İdari Şartname’nin gerekse İhale İlanı’nın ilgili maddelerindeki düzenlemeler ile idarenin söz konusu yapım işi ihalesine teklif sunan yerli veya yabancı isteklilerden işin niteliği gereği kullanılacak malzemelerden yurt içinde üretildiğinin TSE Belgesi, İmalat Yeterlilik Belgesi, Yerli Malı Durum Belgesi, Yerli İmalat Durum Belgesi, Türk Malı Belgesi, Kapasite Raporu, Sanayi Sicil Belgesi, Yerli Malı Belgesi vb. belgelerden herhangi biri ile kanıtlanması durumunda söz konusu istekliye sunduğu malzemenin toplam bedeli üzerinden % 10 fiyat avantajı sağlanacağının görüldüğü, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 2 nolu eki olan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartname’nin 35.4. maddesinde fiyat dışı unsurların, 35.4. maddesinde de, uygulanacak ise, yerli istekliler lehine fiyat avantajı düzenlemesinin dikkate alınacağı, ihaleye ilişkin İdari Şartname’nin 35.4. maddesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacağının açıkça düzenlendiği dikkate alındığında fiyat dışı unsurlarla ilgili 35.1’inci madde içeriğinde yer alan “fiyat avantajı” kelimelerinden hareketle idare işleminin mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılamayacağı, idarenin düzenlemesinin şekil ve esas yönünden uygun olduğu, bu çerçevede, yerli malı teklifinde bulunan istekliye sunduğu malzemenin toplam bedeli üzerinden % 10 fiyat avantajı sağlanacağı hususunun İdari Şartname’nin “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi” başlıklı 35. maddesinin 1.4. alt maddesinde, Açık İhale usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartname doğrultusunda düzenlendiği sonucuna varılarak Kamu İhale Kurulu’nun 28.11.2014 tarih ve 2014/UY.III-3894 sayılı kararı ile itirazen şikayet başvurusunun reddedildiği ve bu işlemin iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Yukarıda yer alan Kamu İhale mevzuat hükümlerinin değerlendirilmesinden; yerli malı teklif eden istekli lehine fiyat avantajı sağlanabilmesinin ancak mal alımı ihalelerinde yapılabileceği, yapım işi ihalesi ile hizmet alımı ihalelerinde ise yerli malı sunan istekli lehine değil, yerli istekli lehine fiyat avantajı sağlanabileceği anlaşılmaktadır.

Bu durumda; Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı tarafından 17.11.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalenin bir “yapım işi ihalesi” olduğu, 4734 sayılı Kanun’un 63.maddesinde de yerli malı teklif eden istekli lehine fiyat avantajı sağlanabilmesinin yalnızca “mal alımı” ihalelerinde yapılabileceğinin hükme bağlandığı dikkate alındığında, dava konusu idari şartname ve ihale ilanında yer alan “yapım işi” ihalesine teklif sunan yerli veya yabancı isteklilerden işin niteliği gereği kullanılacak malzemelerden yurt içinde üretildiğinin kanıtlanması durumunda söz konusu istekliye sunduğu malzemenin toplam bedeli üzerinden % 10 fiyat avantajı sağlanacağı şeklinde “yerli malı” sunan istekli lehine fiyat avantajı öngören düzenlemelerin, kamu ihale mevzuatına açıkça aykırı olduğu, bu düzenlemenin ekonomik açıdan avantajlı teklif sahibinin belirlenebilmesi için getirilen fiyat dışındaki bir unsur olarak kabulünün ise mümkün olmadığı sonucuna varıldığından ihale dokümanındaki mevzuata aykırı bu düzenleme nedeniyle ihalenin iptal edilmesi gerekirken davacının başvurusunun reddine ilişkin kurul kararında hukuka uyarlık görülmemiştir.