Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

YETERLİK BELGESİ OLARAK BELİRLENMEMİŞ BELGE HK.

KARAR: YETERLİK BELGESİ OLARAK BELİRLENMEMİŞ BİR BELGE ESAS ALINARAK TEKLİF DEĞERLENDİRİLMESİ GERÇEKLEŞTİRİLEMEZ

KARAR NO : 2022/UH.II-1664

KARAR TARİHİ : 21.12.2022

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 36 ve 37

“… mevzuat hükümleri ve idarece yapılan düzenlemelerden, tekliflerin elektronik ortamda alındığı hizmet alımı ihalelerinde, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin ekinde bulunan “Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartname” ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ekinde bulunan standart formların kullanılması, tekliflerin e-teklif şeklinde gönderilmesi, e-tekliflerin ise Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden hazırlanması gerektiği,

 

İhale dokümanında belirtilen katılım belgeleri ve yeterlik kriterlerine ilişkin değerlendirmenin, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için, sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılacağı anlaşılmaktadır.

 

Yapılan incelemede idare tarafından her ne kadar şikayete verilen cevapta “İhaleye ait İdari şartnamenin 48’inci maddesinde yer alan hüküm gereğince yapılan hesaplamalar yürürlükteki yasal mevzuat gereği İdarenin Harcama talimatı verdiği yılın Ocak ayı değerleri esas alınarak yapılmaktadır.

İhaleye ait İdari şartnamenin 48’inci maddesinde yer verilen kasko değer listesinin teklif zarfı ile birlikte sunulacağının belirtilmesinin mevzuata aykırı olduğuna dair iddiada bulunulmuştur. Oysaki İstekliler söz konusu bilgileri içeren dosyayı EKAP sistemine yüklemek suretiyle işlem yapabilmektedirler. Dolayısıyla iddia hukuki açıdan dayanaktan yoksundur.” ifadelerine yer verilerek kasko değer listesinin ocak ayına ilişkin olduğu ve kasko değer listesinin EKAP sistemine yüklenebileceği ifade edilse de, İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde kasko değer listesine ilişkin bir belgenin yeterlik kriteri olarak belirlenmediği tespit edilmiştir.

 

Bu kapsamda ihale komisyonu tarafından yapılacak olan yeterlik değerlendirmesinin, ihale dokümanında nitelikleri belirtilmiş olan yeterlik belgeleri üzerinden yapılacağı, ihale dokümanı içerisinde yeterlik belgesi olarak belirlenmemiş bir belge esas alınarak teklif değerlendirilmesi işleminin gerçekleştirilemeyeceği, yeterlik değerlendirmesi için istenecek belgelerin ve yeterlik değerlendirmesinde aranılacak kriterlerin ihale veya ön yeterlik ilanı ile idari şartnamede veya ön yeterlik şartnamesinde belirtilmesinin zorunlu olduğu, bu kapsamda bir belgenin yeterlik değerlendirmesine esas olabilmesi için anılan belgelere açık ve net bir biçimde İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesinde yer verilmesi gerektiği, 7.5.5’inci maddesinde de anılan Şartname’nin 7’nci maddesinde belirtilen belgeler dışındaki belgelerin tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınamayacağı anlaşıldığından isteklilerin yeterlik kriteri olarak belirlenmemiş olan kasko değer listesine ilişkin bir belgeyi zaten sunma zorunluluğu bulunmadığı,

 

Buna ek olarak idare tarafından şikayete verilen cevapta “… İdarenin Harcama talimatı verdiği yılın Ocak ayı değerleri esas alınarak yapılmaktadır.” ifadelerine yer verilse de idarece yapılacak değerlendirmenin Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller’in 6’ncı maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde gerçekleştirilmesi gerektiği (harcama talimatının verildiği ay itibarıyla) anlaşılmış olup başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.”