Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSU HK.

KARAR: DOĞRUDAN EKAP’TAKİ KAYITLARDAN TEMİN EDİLEN BİR BİLGİNİN EKAP’A BİLGİ GİRİŞİ ONAYININ YAPILMAMASINDAN KAYNAKLI OLARAK YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSUNA YANSITILAMADIĞI DURUMDA TEKLİFİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASI GEREKİR

KARAR TARİHİ: 06.04.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-460

“İhale dokümanının … düzenlemelerinden yeterlik bilgileri tablosunun “Ortaklar ve Ortaklık Oranlarına/Üyelere/Kuruculara Ait Bilgiler” ile “Yöneticilere Ait Bilgiler” kısımlarında yer alacak bilgilerin EKAP’tan alınacağının anlaşıldığı, ancak ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait yeterlik bilgileri tablosunun “Ortaklar ve Ortaklık Oranlarına/Üyelere/Kuruculara Ait Bilgiler” kısmında herhangi bir bilginin bulunmadığı, EKAP ile yapılan yazışma neticesinde anılan istekli tarafından EKAP’ta sorumluluğu dahilinde olan bilgi girişi onayının yapılmadığının anlaşıldığı, dolayısıyla doğrudan EKAP’taki kayıtlardan temin edilen bir bilginin EKAP’a bilgi girişi onayının yapılmamasından kaynaklı olarak yeterlik bilgileri tablosuna yansıtılamadığı,  diğer taraftan inceleme konusu elektronik ihalede, isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için gerekli olan bilgi ve/veya belgeleri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerektiği, bu doğrultuda ihale dokümanı kapsamında verilen yeterlik bilgileri tablosu kısımlarının ilgisine göre, isteklilerce hangi belgeler esas alınarak ihaleye katılım sağlanmış ise o belgelere ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgelerde yer alan gerekli bilgilere göre eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde doldurulması gerektiği,  bu çerçevede S… A.Ş. tarafından sorumluluğu dahilinde olan bilgi girişi onayının EKAP’ta yapılmadığı ve dolayısıyla söz konusu istekliye ait yeterlik bilgileri tablosunun “Ortaklar ve Ortaklık Oranlarına/Üyelere/Kuruculara Ait Bilgiler” kısmına herhangi bir bilginin aktarılamadığı görüldüğünden anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.”