Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSU HK.

KARAR: YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSUNUN DÜZENLENME TARİHİNİN İHALE İLAN TARİHİNDEN SONRA OLMASINDA MEVZUATA AYKIRI BİR HUSUS YOKTUR

KARAR TARİHİ: 06.04.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-458

“İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından, yeterlik bilgileri tablosunun “Bilanço Bilgileri (Yeterlik Değerlendirmesinde Esas Alınan Yıllar)” kısmında cari oranı(dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) “1,91…” olarak, öz kaynak oranı(öz kaynaklar/toplam aktif) “0,48…” olarak, kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranı “0” olarak, yeterlik değerlendirmesinde esas alınan yıllar “2021” olarak, diğer belgeler kısmında ise belge adı ve açıklaması “2021 Yılı Hizmet İşleri Ciro Tablosu, 25.01.2022 Tarihli SMMM … Tarafından Onaylanan …037,70 TL Tutarlı Hizmet İşleri Ciro Tablosu” şeklinde beyan edilmiştir.

Anılan isteklinin teklifi dikkate alındığında(47.206.921,10 TL) toplam cironun 9.441.384,22 TL’den(47.206.921,10×0,20) hizmet işleri ile ilgili cironun ise 5.664.830,53 TL’den(47.206.921,10×0,12) az olmaması gerekmektedir.

Yukarıda yer verilen inceleme ve tespitler neticesinde ihale üzerinde bırakılan isteklinin, bilanço oranlarının (cari oran, öz kaynak oranı, kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranı) sağlaması gereken oranları sağladığı, iş hacmi açısından da anılan isteklinin hizmet işleri ile ilgili cirosunun teklif edilen bedelin % 12’sinden az olmadığı, SMMM tarafından düzenlenen tabloda ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait hizmet işleri ile ilgili ciro bilgilerinin yer aldığının yeterlik bilgileri tablosundan anlaşıldığı, anılan tablonun düzenlenme tarihinin ihale ilan tarihinden sonra olmasında mevzuata aykırı bir husus bulunmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”