Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSU HK.

KARAR: YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSUNUN İHALEDE İSTENİLEN KRİTERLERİ KARŞILAYACAK ŞEKİLDE DOLDURULMAMASI HALİNDE İSTEKLİNİN TEKLİFİNİN İDARECE GEÇERLİ BİR TEKLİF OLARAK BELİRLENMESİ İŞLEMİ MEVZUATA AYKIRIDIR

KARAR TARİHİ: 22.06.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-753

“EKAP üzerinde yapılan sorgulamada idarece düzenlenen E-teklif açma ve belge kontrol tutanağının “Yeterlik Bilgileri Tablosu” sütununun ihale üzerinde bırakılan istekliye ilişkin kısmında “Var / Yeterlik bilgileri tablosunda bilgiler/beyanlar mevcuttur.” ibaresinin yer aldığı, idarece 18.04.2022 tarihli yazıyla ihale üzerinde bırakılan P… Anonim Şirketi ve başvuru sahibi E…Ltd. Şti.den teklifleri kapsamında beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulmasının talep edildiği, anılan istekiler tarafından sunulan belgeler  uygun görülerek ihalenin sonuçlandırıldığı anlaşılmıştır.

 

Yapılan incelemede, ihale üzerinde bırakılan isteklinin E-teklifi kapsamında Sağlık Bakanlığı kayıt ve tescil bilgi sistemine (KTS) ve ürün takip sistemine (UTS) kayıtlı olunduğuna dair ürün adı, doğrulama kodu, UTS numarası vb. bilgileri belirtmediği, anılan isteklinin  Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda yer verilen “KTS Belgesi” ve “ÜTS Belgeleri, Teknik Şartname 23.Madde” ifadelerinin uygun bir beyan olarak değerlendirilemeyeceği anlaşılmış olup Yeterlik Bilgileri Tablosu’nun ihalede istenilen kriterleri karşılayacak şekilde doldurulmaması hususundaki sorumluluğun isteklide olduğu, bu sebeple anılan isteklinin teklifinin idarece geçerli bir teklif olarak belirlenmesi işleminin yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.”