Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSU HK.

KARAR: YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSUNDA GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK OLARAK İLGİLİ KISIM DÜZENLENMEDİĞİ İÇİN “ORTAKLAR/ÜYELER/KURUCULAR İLE YÖNETİCİLERE AİT BİLGİLER” KISMININI BEYAN ETMEDİĞİ GEREKÇESİYLE İSTEKLİNİN TEKLİFİ DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILAMAZ

KARAR TARİHİ:01.09.2022

KARAR NO:2022/UM.II-1050

“Yapılan incelemede başvuru sahibi İ… K…’in gerçek kişi olduğu, 17.07.2022 tarihinde söz konusu ihaleye teklif verdiği, EKAP üzerinden yapılan sorgulamada teklif mektubunun İ… K… tarafından imzalandığı, birim fiyat teklif mektubunda ad, soyad, T.C. kimlik numarası bilgilerinin yer aldığı, sunulan Yeterlik Bilgileri Tablosu’nun “Teklif vermeye yetkili olunduğuna ilişkin bilgiler” bölümünün “Ortaklar/üyeler/kurucular ile yöneticilere ait bilgiler” kısmında ise bilgi girişinin olmadığı görülmüştür.

 

mevzuat hükümlerinden, elektronik ihalelerde tekliflerin EKAP üzerinden gönderilmesinin zorunlu olduğu dolayısıyla teklif vermeden önce EKAP’a kayıt yapılmış olması gerektiği, gerçek kişilerin EKAP’a kaydı için Kurum’a, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından protokol kaydının yapıldığı yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya noter onaylı sureti ile noter onaylı imza beyannamesinin sunulması gerektiği, EKAP’a kayıtlı olan gerçek kişilerin kendileri ile vekil veya temsilcilerine ilişkin ad, soyad ve T.C. kimlik numarası ile varsa işletme adı ve ticaret unvanı bilgilerini EKAP’a kaydetmeleri ve son başvuru veya ihale tarihinden ve sözleşme imzalamadan önce güncellemeleri zorunlu olduğu anlaşılmıştır.

 

İdari Şartname’nin yukarıda yer verilen 7.1’inci maddesinden tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınacağının düzenlendiği, gerçek kişiler için ise böyle bir düzenleme bulunmadığı, gerçek kişiler için Yeterlik Bilgileri Tablosu’nun “Teklif Vermeye Yetkili Olunduğuna İlişkin Bilgiler” bölümünün “Ortaklar/Üyeler/Kurucular ile Yöneticilere ait Bilgiler” kısmının doldurulması gerekmediği, kaldı ki Yeterlik Bilgileri Tablosunda “Ortaklar/Üyeler/Kurucular ile Yöneticilere ait Bilgiler” kısmının gerçek kişilere yönelik olarak düzenlenmediği, bu çerçevede başvuru sahibi tarafından “Ortaklar/Üyeler/Kurucular ile Yöneticilere ait Bilgiler” kısmının beyan edilmemesinin mevzuata aykırılık taşımadığı ve bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.”