Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSUNDA BİLGİ BEYANI HK.

KARAR : YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSUNDA BEYAN EDİLMESİ GEREKEN YILA AİT CİRO TUTARLARININ VE CİRO BİLGİLERİNİN UYGUN ŞEKLİDE BEYAN EDİLMEMESİ TAMAMLATILABİLECEK BİLGİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEMEZ

KARAR NO : 2023/UY.I-55

KARAR TARİHİ : 11.01.2023

İLGİLİ KANUN NO : 4734

“E-ihale olarak yapılan şikayete konu ihalede 11 istekli tarafından teklif verildiği, bir isteklinin teklifinin Yeterlik Bilgileri Tablosunun iş hacmi bilgileri satırına bilgi girişinde bulunulmaması, başvuru sahibinin teklifinin pilot ortağı S… D…’ın iş ortaklığına dair ciro sunması ve hissesine düşen tutarın ihalede sağlanması gereken ciro miktarını sağlayamaması, ayrıca S… D… firmasının iş hacmi tutarında kullanılan ortak girişimdeki hisse oranını gösteren belgelerin teklif kapsamında sunulmaması ve Yeterlik Bilgileri Tablosunda ortaklığa ait iş hacmini kullandığına dair beyanda bulunulmaması sebebiyle 2021 yılı için beyan edilen cirosunun güncellenmiş rakamının ihalede olması gereken ciro miktarını karşılayamaması, bir isteklinin teklifinin teklif tutarının sınır değerin altında kalması ve bir isteklinin teklifinin de Yeterlik Bilgileri Tablosunun ihalede katılım ve/veya yeterlik kriteri olarak belirlenen banka referans mektubunun ayırt edici numarasına ilişkin satırında bilgi girişinde bulunulmaması gerekçelerinden dolayı değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi B… İnş. Tem. Ltd. Şti üzerinde bırakıldığı, M… O… İnş. Nak. San. Tic. Ltd. Şti.nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibi tarafından değerlendirme dışı bırakılmasının uygun olmadığı gerekçesi ile idareye yapılan şikayet üzerine idarece “…İsteklinin 1.319.753,50 TL cirosunun daha önce ifa edilmiş bir işe ait iş hacmine ait olduğu bilgisinin ekap sisteminde mevcut olmadığını ifade etmektedir.. Fakat beyan edilen iş hacmi belge ve bilgilerinin Ekap’a yüklenmesinin (vergi dairesi aracılığı) firmanın sorumluluğunda olduğu ilgili cironun isteklinin daha önce yaptığı bir iş ortaklığına ait olduğunu bilmesi gereken bilgi olduğu ve bunu yeterlik tablosunda beyan edebileceği, istekli tarafından tevsik edici belgeler kapsamında sunulan 1.319.753,50 TL’lik cironun S… D…-A… S… iş ortaklığına ait toplam ciro tutarı olduğu bizzat S… D… firması tarafından belgelenmiştir. Firmanın belgelediği bilgiden haberdar olmamasının mümkün olmadığı, ayrıca isteklilerin iş hacmini gösteren belge olarak daha önce yaptıkları iş ortaklıklarına ait cirosunu kullanırlarsa İdari Şartname’nin 7.4.3 “..Bu durumda isteklinin iş hacmi tutarı kullanılan ortak girişimdeki/girişimlerdeki hisse oranını gösteren belgelerin de teklif kapsamında sunulması gerekmektedir.” Denildiğinden S… D… firmasının beyan ettiği 1.319.753,50 TL’lik cirosunun kendi hissesi oranını gösteren belgeleri teklif ekinde sunmadığı ve kullandığı ortaklığa ait cironun kendine düşen hisse oranına ait bilgileri Yeterlik Bilgileri Tablosu’na işlenmediğinden S… D… firması yeterlik kriterini yerine getirememiştir.” şeklinde ifadeler yer verilmek suretiyle şikayet başvurusu reddedilmiştir.

 

Başvuru sahibi S… D…-M… Y… İş Ortaklığı’nın pilot ortağı S… D… tarafından sunulan Yeterlik Bilgileri Tablosu’nun “Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Bilgiler” sütununun “İş Hacmi Bilgileri” satırının “Yeterlik Değerlendirmesinde Esas Alınması İstenen Yıllar ve Bu Yıllara Ait Toplam Ciro/Fatura Tutarı” kısmında “2021-1.******** TRY” “toplam ciro tutarı”; “2020-1.******** TRY” “toplam ciro tutarı”  beyanına yer verildiği görülmüştür.

 

İdarece S… D…-M…. Ö… Y… İş Ortaklığı’na gönderilen 23.11.2022 tarih ve 1 sayılı “Beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulması ve/veya numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin ürün örneklerinin verilmesi/kurulumların yapılması/aşırı düşük teklif açıklamalarının sunulması” konulu yazı ile bilanço bilgileri (yeterlik değerlendirmesinde esas alınan yıllar) ile iş hacmi bilgileri talep edilmiştir.

 

İdarenin talep yazısına karşılık başvuru sahibi tarafından 24.11.2022 tarihli yazı ekinde iş hacmi ve bilanço bilgilerini içeren belgelerin gönderildiği görülmüştür.

 

mevzuat ve doküman düzenlemelerinden, aday ve isteklilerin toplam cirosunun teklif ettiği bedelin % 25’inden az olmaması gerektiği, ciroya ilişkin olarak gerekli kriterlerin sağlandığına dair bir önceki yıla ait belgelerin sunulacağı, söz konusu kriteri bir önceki yılda sağlayamayan isteklilerin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabileceği, iş hacmini gösteren belge olarak gelir tablosu sunulması durumunda geriye doğru olan yıllara ait gelir tablolarının sırasıyla sunulmasının zorunlu olduğu, bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılacağı anlaşılmaktadır.  

 

Her ne kadar başvuru sahibi tarafından 2021 yılına ait iş hacminin Yeterlik Bilgileri Tablosuna aktarılırken karşılarına sadece 1.******** TL’lik cironun seçenek olarak çıktığı, 2021 yılına ait 4.******** TL’lik cirosunun daha olduğu ve bu cironun gelir idaresi sayfasından komisyon üyeleri tarafından görülebileceği ve bu yüzden tekliflerinin değerlendirmeye alınması gerektiği iddia edilmiş olsa da,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.6’ncı maddesine göre aday ve isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin tamamlatılabileceği, ancak başvuru sahibi tarafından sunulmuş Yeterlik Bilgileri Tablosu’nun bizzat isteklilerce hazırlandığı, başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen bir belge olmadığı, bu itibarla teklif dosyasının mevzuata uygun olarak hazırlanması, yeterlik bilgileri tablosundaki beyanların eksiksiz sunulması ve ilgili belgelerin EKAP’a yüklenmesi hususundaki sorumluluğun isteklilere ait olduğu, bu kapsamda yukarı aktarılan mevzuat hükümleri uyarınca yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilmesi gereken yıla ait ciro tutarlarının ve ciro bilgilerinin uygun şeklide beyan edilmemesinin tamamlatılabilecek bilgi kapsamında değerlendirilemeyeceği, zira bu durumun bilgi eksikliğinden ziyade belge eksikliği bulunduğunu gösterdiği ve dolayısıyla idarece yapılan işlemlerde mevzuata bir aykırılık olmadığı sonucuna ulaşılmış olup, başvuru sahibinin bu yöndeki iddiası yerinde görülmemiştir.”