Hakkakul Logo Beyaz

YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSUNDAKİ BEYAN HK.

Karar : YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSUNDA BEYANDA BULUNULMAYAN HUSUSLARDA İDARECE BELGE İSTENİLEMEZ

Karar No : 2023/UH.I-32

Karar Tarihi : 04.01.2023

İlgili Kanun No : 4734

“İhale üzerinde bırakılan isteklinin Yeterlilik Bilgiler Tablosu’nda “Teklif vermeye yetkili olduğuna ilişkin bilgiler” başlıklı bölümün “Sicil, izin, ruhsat ve faaliyet belgeleri” alt başlıklı bölümünün “belge adı ve düzenleyen kurum/kuruluş” başlıklı kısmına “Özel Servis Aracı Uygunluk Tespit Belgesi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı(Ulaşım Dairesi Başkanlığı Denetim ve Filo Takip Şube Müdürlüğü) ,”Belgenin Tarihi, Sayısı ve Geçerlik Tarihi” başlıklı kısmına ise “22.12.2021, E-83783467-210-323387, 31.12.2022” bilgilerini beyan ettiği görülmüştür.

Başvuru sahibinin ihale üzerinde kalan isteklinin “özel servis aracı uygunluk tespit belgesi”ni yeterlik bilgileri tablosunda beyan etmediği yönündeki iddiasıyla ilgili olarak yapılan tespitte ilgili belgenin yeterlik bilgileri tablosunda beyan edildiği görüldüğünden söz konusu iddiası uygun bulunmamıştır.

Diğer taraftan başvuru sahibinin ihale üzerinde kalan isteklinin “umum servis aracı işletme ruhsat belgesi”ni yeterlik bilgileri tablosunda beyan etmediği yönündeki iddiasıyla ilgili olarak yapılan incelemede, ihale üzerinde bırakılan isteklinin Yeterlilik Bilgileri Tablosu’nun “Sicil, İzin, Ruhsat Ve Faaliyet Belgeleri” başlıklı kısmına ihalede kullanılacak araca yönelik istenilen “umum servis aracı işletme ruhsat belgesi”ne ilişkin bilgi beyan etmediği görülmüştür.

İdare tarafından 10.11.2022 tarihli yazı ile istekliden yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettiği tevsik edici belgelerin talep edildiği, beyan etmediği ancak, söz konusu ruhsata ilişkin belgenin istekli tarafından 14.11.2022 tarihli yazı ile idareye sunulan bilgi ve belgeler arasında yer aldığı ve idare tarafından 15.11.2022 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin anılan istekli üzerinde bırakıldığı görülmüştür.

İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, e-teklif alınan ihalelerde öncelikle yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgeler üzerinden yeterlik değerlendirmesi yapılması gerektiği, bu tabloda belirtilen bilgi/belgelerden EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak teyit edilebilenler için sorgulama sonucu elde edilen bilgiler, bu kapsamda teyit edilemeyenler için ise beyanlar esas alınarak değerlendirme yapılacağı, söz konusu beyanlar üzerinden yeterlik değerlendirmesi için istenilen şartları taşıdığı anlaşılan isteklilerden EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak teyit edilemeyen belgelerin istenilmesi gerektiği, ancak yeterlik bilgileri tablosunda İdari Şartname’de istenilen yeterlik kriterlerine ilişkin beyanda bulunmayan veya beyanda belirtilen hususlar üzerinden yeterlik kriterlerini karşılamadığı anlaşılan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, yeterlik kriterlere yönelik olarak yeterlik bilgileri tablosunda beyanda bulunulmayan hususlarda idarece belge istenilemeyeceği, idarece talep edilip sunulsa bile yeterlik değerlendirmesinde dikkate alınamayacağı anlaşılmaktadır.

Yapılan değerlendirmede, idarece talep edilmesi durumunda istekliler tarafından, e-teklifleri kapsamında beyan edilen bilgi ve belgelerin idareye sunulması gerektiği, yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edilmeyen bilgi/belgelerin teklif değerlendirmesine esas teşkil edemeyeceği, idare tarafından yeterlik bilgileri tablosunda “umum servis aracı işletme ruhsat belgesi”ne ilişkin bilgi beyanı bulunmayan istekliden belge talep edilerek ihalenin anılan istekli üzerinde bırakılmasının mevzuata uygun olmadığı, başvuru sahibinin ihale üzerinde bırakılan isteklinin ruhsat belgesine yönelik olarak yeterlilik bilgiler tablosunda beyan edilmediği yönündeki iddiasının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, K… Seyahat Tur. Taşımacılık Oto Alım Satım Kiralama Besicilik İnş. Tem. Tic. ve San. Ltd. Şti.nin telifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.”