Hakkakul Logo Beyaz

YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSUNDAKİ BİLGİLER HK.

Karar : YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSUNDA BELİRTİLMESİ GEREKEN BİLGİLER BEYAN EDİLMEDİĞİNDEN TEKLİF DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMALIDIR

Karar No : 2023/UM.I-60

Karar Tarihi : 11.01.2023

İlgili Kanun No : 4734

İlgili Madde No : 10

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği‘nin “Elektronik ihale” başlıklı 58/A maddesinde geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ve istenilmişse teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalara ilişkin değerlendirme, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; elektronik ortamda sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için, sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise beyan edilen bilgilerin esas alınması gerektiği, bu değerlendirme sonucunda da ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, akabinde geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen teklif sahipleri tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettikleri bilgi ve belgelerden elektronik ortamda sorgulanamayanlara ilişkin tevsik edici belgeleri makul bir sürede idareye sunulması gerektiği, tevsik edici belgeleri sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi gerektiği, ayrıca sunulan belgeler ile katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlayamayan isteklilerin ise sadece tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği hükme bağlanmıştır.

 

Yapılan inceleme neticesinde, başvuru sahibi S.. Kur. Tabldot Yemek. Gıd. Taah. Tic. Ltd. Şti.ye ait yeterlik bilgileri tablosunda iş deneyim ile ilgili sadece “Özel Mal Satış Sözleşmesi” şekilde beyanın yapıldığı, özel sektöre gerçekleştirilen bir iş kapsamında iş deneyim belgesi sunulabilmesi için yeterlik bilgileri tablosunda o işe ilişkin gerekli olan ait sözleşme tarihi, noterlik adı, onay tarihi, yevmiye numarası, sözleşme tutarı ve toplam fatura tutarı bilgilerinin belirtilmediği, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 58/A maddesinin 8’inci fıkrası uyarıca istekliler tarafından ihalelerde yeterlik kriteri olarak belirlenen hususların yeterlik bilgileri tablosunda istenilen bilgiler çerçevesinde beyan edilmesi gerektiği, ancak iş deneyim ile ilgili olarak hiçbir bilginin beyan edilmediği, her ne kadar idarece iş deneyimine ilişkin belgeler istenilmiş ve başvuru sahibi tarafından sunulmuş olsa dahi anılan istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda belirtilmesi gereken bilgiler beyan edilmediğinden teklifin iş deneyim belgesine ilişkin yeterlik kriterlerini sağlayıp sağlamadığı kontrol edilmeksizin eksik beyanda bulunulduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.”