Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

YETERLİK DEĞERLENDİRİLMESİNDE ARANILACAK KRİTERLER HK.

KARAR: YETERLİK DEĞERLENDİRİLMESİNDE ARANILACAK KRİTERLERİN İHALE İLANI İLE İDARİ ŞARTNAMEDE BELİRTİLMESİ GEREKİR

KARAR NO : 2023/UM.I-188

KARAR TARİHİ : 25.01.2023

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 5, 39, 40, 41 ve 54

“… mevzuat hükümlerinden ve ihale dokümanı düzenlemelerinden, idarenin şikâyet başvurusu üzerine ihaleyi iptal etmesinin mümkün olduğu, ayrıca söz konusu hüküm ve düzenlemeler gereğince ihalenin iptali konusunda idarenin takdir yetkisi bulunmakta ise de bu yetkinin mutlak ve sınırsız olmadığı, kamu yararı ve hizmet gerekleriyle sınırlı olduğu, idare tarafından şikâyet veya itirazen şikâyet üzerine alınan ihalenin iptal edilmesi işlemine karşı yapılacak itirazen şikâyet başvurularının idarenin iptal gerekçeleriyle sınırlı olarak inceleneceği anlaşılmaktadır.

 

4734 sayılı Kanun ve Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin … hükümleri uyarınca, yeterlik değerlendirilmesinde aranılacak kriterlerin ihale ilanı ile idari şartnamede belirtilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan, ihaleyi gerçekleştiren idare tarafından teklif edilen ürünlerin teknik şartnameye uygunluğunun denetlenmesinin, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında numune ve/veya demonstrasyon, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman veya fotoğraf üzerinden yapabileceği gibi, bu değerlendirmenin ürünün teslimini müteakip muayene ve kabul aşamasında da yapılabileceği anlaşılmaktadır. Bu konudaki takdir yetkisi idarelere ait olup, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında ürünün teknik değerlendirmesinin yapılmasının öngörülmesi durumunda, söz konusu hususun ihale dokümanında düzenlenmesi gerekmektedir. Ayrıca teklif edilen   ürünlerin teknik şartnameye uygunluğunun denetlenmesinin, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında veya muayene ve kabul aşamasında gerçekleştirilmiş olmasının, idarenin ürünün teknik şartnamede yer alan düzenlemelere uygun olup olmadığı yönünden yapılan değerlendirme neticesinde alınan kararlara ilişkin nihai sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağı da açıktır.

 

Bu çerçevede, ihale dokümanı incelendiğinde, İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesinde teklif edilen malın marka ve varsa model bilgisinin Yeterlilik Bilgileri Tablosu’nun diğer belgeler kısmında eksiksiz olarak beyan edilmesi gerektiği, bu bilgileri beyan etmeyen isteklilerin ise ihale dışı bırakılarak tekliflerinin değerlendirmeye alınmayacağının ifade edildiği ve ihale üzerinde bırakılan isteklinin de Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda teklif edilen ürünlerin marka ve model bilgilerine yer verdiği görülmekle birlikte, gerek İhale İlanı’nın “İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler” başlıklı 4’üncü maddesinde gerekse İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde, istekliler tarafından marka ve modeli belirtilerek teklif edilen ürünlerin teknik şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için katalog veya benzeri herhangi bir belgenin istenilmediği, teknik şartnameye cevap istenilmediği, numune ve/veya demonstrasyon değerlendirilmesinin de öngörülmediği anlaşıldığından, alımı yapılan ürünlerin Teknik Şartname’ye uygunluğu hakkında tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında inceleme ve değerlendirme yapılamayacağı, ürünlerin ihale dokümanında öngörülen teknik kriterlere uygunluğunun sözleşmenin uygulanması aşamasında muayene ve kabul komisyonunca denetleneceği, nitekim ihale dokümanında belirtilen özelliklere uymayan ürünlerin idare tarafından kabul edilmesinin mümkün olmadığı, kaldı ki; ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından idareye sunulan 27.12.2022 tarihli yazının incelenmesinden, idarenin 05.01.2023 tarihli ve E.1403 sayılı ihalenin iptaline ilişkin yazısında iddia edildiği gibi ihale üzerinde bırakılan isteklinin Teknik Şartname’ye aykırı ürün teklif ettiğini kabul etmediği, bilakis teklif etmiş oldukları ürünlerin ihale dokümanına uygun olarak verildiği ve firmalarının ihale dokümanı ve şartname yükümlülüklerini yerine getireceklerinin ifade edildiği görüldüğünden, idarenin ihaleyi iptal gerekçesinin haklı bir gerekçe niteliğini haiz olmadığı anlaşılmış olup, idarenin ihalenin iptali işleminin yerinde olmadığı ve başvuru sahibinin iddialarının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.”