Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

YETERLİK DEĞERLENDİRMELERİ HK.

KARAR: YETERLİK DEĞERLENDİRMELERİNİN YETERLİK BELGELERİ VE KRİTERLERİ ÜZERİNDEN SONUÇLANDIRILMASI GEREKİR

KARAR NO : 2022/UH.II-1617

KARAR TARİHİ : 21.12.2022

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 37

“Başvuru konusu ihaleye ilişkin ihale dokümanı düzenlemeleri incelendiğinde; İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgelerin tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmayacağı, anılan Şartname’nin 7’nci maddesi dışındaki diğer maddeleri veya Teknik Şartname’de düzenlenen ve isteklilerce teklifleri kapsamında sunulması gereken belgeler var ise buna ilişkin istenilen belgelerin İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesinde açıkça belirtilmesi gerektiği, bu kapsamda; başvuruya konu ihaleye ait İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesinde istekliler tarafından yeterlik bilgileri tablosunda “EK.1. Araç Bilgi Formu”nu beyan etmeleri ve söz konusu formu teklifleri ile birlikte sunmaları gerektiğinin düzenlendiği, anılan tabloda araçların model yılı, markası/modeli, araç tipi, araç tip kodu, araç kasko bedeli, araç kiralama bedeli ve hizmetin sunulacağı ilin belirtilmesi gerektiği, öte yandan bahse konu araçların Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve 2022 Eylül ayı itibarıyla uygulanacak Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer alan kasko sigortası değerinin %2’sini aşmaması gerektiği şeklinde düzenlemenin yer aldığı anlaşılmıştır.

 

İdare tarafından ihale dokümanı kapsamında, ihale konusu işte kullanılması öngörülen araçların teknik özelliklerine ayrıntılı şekilde yer verilmesine karşın anılan özelliklerin karşılanıp karşılanmadığının tespitine yönelik olarak herhangi bir katalog veya teknik dokümanın yeterlik kriteri olarak belirlenmediği görülmüştür.

 

Başvuru sahibi istekliye ait yeterlik bilgileri tablosunun “Diğer Belgeler” bölümünde EK-1 Araç Bilgi Formu ile araç kasko değer listesi tablosunun beyan edildiği ve ardından anılan isteklinin yeterlik bilgileri tablosunda yer alan beyanların tevsikine ilişkin idarece 01.11.2022 tarihli ve 3 sayılı yazı ile istenilen “EK-1 Araç Bilgi formu”nun sunulduğu görülmüştür.

 

4734 sayılı Kanun’un 37’nci maddesi uyarınca ihale komisyonları tarafından  gerçekleştirilecek yeterlik değerlendirmelerinin ihale dokümanı içerisinde yer verilen yeterlik belgeleri ve kriterleri üzerinden sonuçlandırılması gerektiği hüküm altına alınmış olup, ihale dokümanında yeterlik kriteri olarak ihalede kullanılacak araçlara ait “EK-1 Araç Bilgi formu”nun beyan edilmesi ve söz konusu formun sunulmasının istenildiği, bunun dışında araçların teknik özelliklerine ilişkin herhangi bir belge sunulmasına ilişkin düzenleme de bulunmadığından, sunulması zorunlu olmayan ve idarece istenilmeyen belgeler üzerinden değerlendirme yapılmasına da imkan bulunmamaktadır.

 

Bu doğrultuda, Teknik Şartname’de yer alan tüm özellikleri karşılayan araçların sözleşmeyi imzalayacak olan yüklenici tarafından sözleşme süresince temin edilmesi zorunlu olduğundan, anılan özellikleri taşımayan araçların sözleşmede kullanılması durumunun 4735 sayılı Kanun’un 25’inci maddesinde yer alan “ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek” hükmü dahilinde dikkate alınacağı ve söz konusu yüklenici hakkında cezai işlemlerin uygulanacağı hususları da göz önünde bulundurulmak suretiyle hareket edilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

 

Yukarıda aktarılan tespit ve değerlendirmeler neticesinde, ihale konusu işin yürütümü esnasında kullanılması öngörülen araçların teknik özelliklerinden olan ve Teknik Şartname’de belirtilen koltuk kapasitesine ilişkin herhangi bir belgenin İdari Şartname’nin ilgili maddesinde yeterlik kriteri olarak belirlenmediği dikkate alındığında, ihale kapsamında yeterlik kriteri olarak belirlenmeyen hususlara ilişkin belge sunulmasının ve bu doğrultuda bir değerlendirilme yapılmasının beklenmeyeceği değerlendirileceğinden başvuru sahibinin 4’üncü kısma ilişkin teklifinin T10 midibüs araçlarının Teknik Şartname’de istenilen yolcu kapasitesini karşılamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olmadığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiasının uygun olduğu sonucuna varılmıştır.”