Hakkakul Logo Beyaz

YETERLİK DEĞERLENDİRMESİNDE ARANILACAK KRİTERLERİN İHALE İLANI İLE İDARİ ŞARTNAMEDE BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR

KARAR TARİHİ:01.09.2022

KARAR NO:2022/UH.I-1036

“… mevzuat hükümlerinden yeterlik değerlendirmesi için istenecek belgelerin ve yeterlik değerlendirmesinde aranılacak kriterlerin, ihale ilanı ile idari şartnamede belirtilmesinin zorunlu olduğu, idarelerce belirlenmesi zorunlu olan mesleki ve teknik yeterlik kriterlerine ve bu kapsamda istenecek belgelere teknik şartnamede yer verilemeyeceği anlaşılmaktadır.

 

Yapılan incelemede, itirazen şikâyete konu düzenlemenin Teknik Şartname’nin 7’inci maddesinde düzenlendiği, İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde yer almadığı, dolayısıyla yeterlik kriteri olarak teklif değerlendirme aşamasında dikkate alınamayacağı, idarenin iş deneyim belgesine ilişkin düzenlemeye anılan mevzuata uygun bir şekilde İdari Şartname’nin “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.5’inci maddesinde yer verdiği, İdari Şartname’nin “Benzer iş olarak kabul edilecek işler” başlıklı 7.6’ıncı maddesinde  “Kamu veya Özel sektöre yapılmış her türlü Proje ve/veya Çevre Yönetim Sistemi Hizmet Alım İşi”nin belirlendiği, dolayısıyla benzer iş kapsamının başvuru sahibinin iddia ettiği üzere büyükşehir belediyelerine yapılan işlerle kısıtlanmadığı, ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunmuş olduğu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü’ne gerçekleştirilen çevre yönetim hizmeti konulu iş bitirme belgesinin idare tarafından belirlenen benzer işe uygun olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin bu yöndeki iddiası yerinde görülmemiştir.”