Hakkakul Logo Beyaz

YETERLİK DEĞERLENDİRMESİNE ESAS BELGE HK.

KARAR: BİR BELGENİN YETERLİK DEĞERLENDİRMESİNE ESAS OLABİLMESİ İÇİN ANILAN BELGELERE AÇIK VE NET BİR BİÇİMDE İDARİ ŞARTNAMEDE YER VERİLMESİ GEREKİR

Karar No : 2023/UH.I-177

Karar Tarihi : 18.01.2023

İlgili Kanun No : 4734

İlgili Madde No : 10

“Başvuru sahibinin itirazen şikâyet dilekçesinde isteklilerin birim fiyat teklif cetvelinin 4’üncü satırında yer alan 3 adet yakıt hariç binek otomobil için istekliler tarafından verilen tekliflerin, araç kasko değerlerinin %2’sinin üzerinde olduğu ve kendi tekliflerinin ise araç kasko değerinin %2’sinin üzerinde olmadığına yönelik iddialarının yer aldığı görülmüştür.

 

mevzuat hükümleri ve idarece yapılan düzenlemelerden, tekliflerin elektronik ortamda alındığı hizmet alımı ihalelerinde, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin ekinde bulunan “Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartname” ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ekinde bulunan standart formların kullanılması, tekliflerin e-teklif şeklinde gönderilmesi, e-tekliflerin ise Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden hazırlanması gerektiği,

 

İhale dokümanında belirtilen katılım belgeleri ve yeterlik kriterlerine ilişkin değerlendirmenin, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için, sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılacağı, söz konusu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları taşımadığı anlaşılan tekliflerin ise değerlendirme dışı bırakılacağı,

 

Geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen teklif sahiplerine, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 21’inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektupları ile beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için makul bir süre verileceği anlaşılmaktadır.

 

İdarece yeterlik bilgileri tablosunun, anılan Yönetmelik’te yer alan düzenlemeler esas alınarak, teklifle birlikte sunulması istenen katılım belgeleri ve yeterlik kriterlerine ilişkin gerekli bilgilerin açık ve anlaşılır bir şekilde beyan edilmesini temin edecek şekilde, her belge ve kriter için ayrı satır açılmak suretiyle hazırlanması gerektiği, yeterlik bilgileri tablosuna ilişkin standart formda yer alan ancak ihaleye katılım için gerekli olmayan belge ve kriterlerin tablodan çıkartılabileceği gibi söz konusu tabloda yer almayan ancak ihaleye katılım için gerekli olan belge ve kriterlerin de tabloya eklenebileceği anlaşılmıştır.

 

İhale komisyonu tarafından yapılacak olan yeterlik değerlendirmesinin, ihale dokümanında nitelikleri belirtilmiş olan yeterlik belgeleri üzerinden yapılacağı, ihale dokümanı içerisinde yeterlik belgesi olarak belirlenmemiş bir belge esas alınarak teklif değerlendirilmesi işleminin gerçekleştirilemeyeceği, yeterlik değerlendirmesi için istenecek belgelerin ve yeterlik değerlendirmesinde aranılacak kriterlerin ihale veya ön yeterlik ilanı ile idari şartnamede belirtilmesinin zorunlu olduğu, bu kapsamda bir belgenin yeterlik değerlendirmesine esas olabilmesi için anılan belgelere açık ve net bir biçimde İdari Şartname’de yer verilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

 

Yapılan incelemede başvuru konusu ihaleye ait İdari Şartname’de kasko değer listesi ile marka model bilgilerini gösterir belgenin yeterlik kriteri olarak belirlenmediği, söz konusu belgeye ilişkin yeterlik bilgileri tablosunda da söz konusu belgenin beyan edilebilmesi amacıyla herhangi bir satırın açılmadığı dolayısıyla ihale konusu iş kapsamında kiralanacak binek araçların; araç kodu, markası, araç tipi, model yılı ve kasko değerine ilişkin bilgilerine yer verilmediği görüldüğünden tekliflerin, araç kasko değerlerinin %2’sinin üzerinde olup olmadığına ilişkin değerlendirmenin gelinen aşama itibariyle yapılamayacağı, bu çerçevede ihale kapsamında yeterlik kriteri olarak belirlenmeyen bir belge üzerinden değerlendirme yapılmasının mümkün olmadığı görülmüş olup başvuru sahibinin bu hususa ilişkin iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”