Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

YETERLİK KRİTERİ OLARAK BELİRLENEN BELGELER HK.

KARAR: YETERLİK KRİTERİ OLARAK BELİRLEN BELGELERİN DIŞINDAKİLER TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE YETERLİK KRİTERİ OLARAK DİKKATE ALINMAZ

KARAR TARİHİ: 02.02.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-191

“İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, … 3) İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklif zarfında TURSAB üyelik belgesinin bulunmadığı, ilgili standart formun Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağına işlenmediği, komisyon üyelerince söz konusu evrakın zarf açma esnasında okunmaması nedeniyle isteklinin teklifinin geçerli sayılmaması gerektiği, … iddialarına yer verilmiştir.

….

Uyuşmazlık konusu işe ait ihale dokümanı incelendiğinde, İdari Şartname’nin 7’nci ve İhale İlanı’nın 4’üncü maddesinde ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterlerine yer verildiği, gerek İhale İlanı’nda gerekse de İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde başvuru sahibi tarafından itirazen şikâyete konu edilen TURSAB belgesine yönelik düzenleme bulunmadığı, anılan Şartname’nin 7.5.5’inci maddesinde bu Şartname’nin 7’nci maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgelerin tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınamayacağının ifade edildiği, dolayısıyla İdari Şartname’nin “Diğer hususlar” başlıklı 47’nci maddesinde isteklilerin teklif mektupları ile sunması istenilen TURSAB belgesinin tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak  dikkate alınmayacağı anlaşılmaktadır. Bu itibarla, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.”