Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

YETERLİK KRİTERİ OLARAK BELİRLENMEYEN HUSUSLAR HK.

KARAR: İHALE DOKÜMANINDA YETERLİK KRİTERİ OLARAK BELİRLENMEYEN HUSUSLAR ÜZERİNDEN YETERLİK DEĞERLENDİRMESİ YAPILAMAZ

KARAR TARİHİ:07.07.2022

KARAR NO:2022/UH.II-832

“İdarenin anılan isteklinin teklifini değerlendirme dışı bırakma gerekçeleri incelendiğinde; başvuru sahibi istekli tarafından sunulan Tip-1 ve Tip-2 sedan tipi binek araçların zorunlu olan yerli muhteva oranını sağlamadığı ve söz konusu araçların teknik özelliklerinin Teknik Şartname’ye uymadığı gerekçesine yer verildiği görülmüştür.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 37’nci maddesi uyarınca ihale komisyonlarınca yapılacak olan yeterlik değerlendirmelerinin ihale dokümanı içerisinde yer verilen yeterlik belgeleri ve kriterleri üzerinden sonuçlandırılması gerektiği hüküm altına alınmış olup ihale dokümanında yeterlik kriteri olarak belirlenmeyen hususlar üzerinden değerlendirme yapılması mümkün bulunmamaktadır.

 

Dolayısıyla, idare tarafından ihale dokümanı içerisinde ihale konusu iş kapsamında çalıştırılması öngörülen araçların teknik özelliklerine ayrıntılı şekilde yer verilmesine rağmen anılan özelliklerin karşılanıp karşılanmadığının tespitine yönelik olarak herhangi bir katalog veya teknik dokümanın yeterlik belgesi olarak belirlenmediği, diğer yandan araçların yerli menşei olması gerektiğine yönelik düzenlemenin de İdari Şartname’de yeterlik kriteri olarak belirlenmediği sadece Teknik Şartname’de yer verildiği hususları dikkate alındığında söz konusu araçların teknik özelliklerini ve yerli muhteva oranını karşılamadığı kanaatine varılmasının ihale dokümanı düzenlemeleri ve yukarıda anılan Kanun hükmüne aykırı olacağı anlaşıldığından idarece başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.”