Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

YETERLİK KRİTERİ OLARAK DÜZENLENMEYEN BELGE HK.

KARAR: İHALEDE YETERLİK KRİTERİ OLARAK DÜZENLENMEYEN BELGENİN İSTEKLİLERCE SUNULMASI ZORUNLU DEĞİLDİR

KARAR TARİHİ:17.08.2022

KARAR NO:2022/UH.II-989

“İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

h) İsteklilerin; Firma adına düzenlenmiş, ihale tarihi itibari ile geçerliliğini yitirmemiş ve faaliyet konusu “depo, gıda satış ve diğer perakende faaliyet gösteren işletmeler” veya “gıda üretimi yapan işletmeler” veya “toplu tüketim işletmeleri” olan işletme kayıt belgesi sunmaları zorunludur. …” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nde yer alan açıklamalar çerçevesinde, yemek hizmet alımı ihalelerinde İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde isteklilerden Gıda Üretim İzni Belgesi istenebileceğinin düzenlendiği,  incelemeye konu ihalenin bahse konu 7’nci maddesi kapsamında ise isteklilerden başvuru sahibi tarafından iddiaya konu edilen Gıda Üretim İzni Belgesinin istenilmediği, bu itibarla ihalede yeterlik kriteri olarak düzenlenmeyen Gıda Üretim İzni Belgesinin isteklilerce sunulmasının zorunlu olmadığı anlaşıldığından iddia yerinde bulunmamıştır.”