Hakkakul Logo Beyaz

YETERLİK KRİTERİ OLARAK BELİRLENMEYEN HUSUSLARA İLİŞKİN YETERLİK DEĞERLENDİRMESİNE ESAS OLMAK ÜZERE BELGE SUNULMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ BEKLENEMEZ

KARAR TARİHİ: 26.01.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-167

“…; başvuru sahibinin anılan isteklice ihale konusu işte kullanılması öngörülen araçların Nazilli ilçesinde çalışamayacağı, söz konusu araçların Teknik Şartname’de yer alan teknik özellikleri karşılamadığı, sunulan araç kiralama sözleşmelerinin damga vergisinin ödenmediği ve araçlara ait aylık kiralama bedelinin, araçların 2021 yılı Ocak ayı kasko sigorta değerinin %2’sini aştığı, ayrıca bahse konu araçlara ait kasko sigorta değer listenin isteklice teklifi kapsamında sunulmadığı iddialarının incelenmesi neticesinde; başvuruya konu ihaleye ait İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde söz konusu hususların belgelendirilmesi gerekliliğine ilişkin yeterlik kriteri olarak herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği, anılan Şartname’nin 7’nci maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgelerin tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmayacağı göz önüne alındığında; ihale kapsamında yeterlik kriteri olarak belirlenmeyen hususlara ilişkin yeterlik değerlendirmesine esas olmak üzere belge sunulmasının ve değerlendirilmesinin beklenmeyeceği anlaşıldığından başvuru sahibinin bahse konu iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”