Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

YETERLİK KRİTERİNİN BELİRLENMESİ HK.

KARAR: İŞİN YAPILABİLMESİ İÇİN GEREKLİ GÖRÜLEN MAKİNE, TEÇHİZAT VE DİĞER EKİPMAN YETERLİK KRİTERİ OLARAK BELİRLENEMEZ

KARAR TARİHİ: 23.03.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-393

“Yapılan tespit ve incelemeler neticesinde; Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği gereğince işin yapılabilmesi için gerekli görülen makine, teçhizat ve diğer ekipmanın yeterlik kriteri olarak belirlenmeyeceği, incelemeye konu ihalede ise, Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda idare tarafından hazırlanan Teknik Şartnameye Cevaplar ve Açıklamaları İçeren Doküman’a ilişkin bilgiler kısmında, kiralamaya konu tüm araçların teknik özelliklerinin beyan edilmesi ve bu hususu tevsik eden belgelerin belirtilmesinin istendiği, İdari Şartname’de ilgili dokümanda yer verilen sorulara verilen cevaplar ve açıklamalar ile tevsik edici belgelerin uyumlu olmasının zorunlu tutulduğu, aksi durumda Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 59/A maddesindeki müeyyidelerin uygulanacağının düzenlendiği bu sebeple idarenin mevcut düzenlemeleri uyarınca ihaleye katılacak isteklilerin, ihaleye tekliflerini hazırlama aşamasında, ihalede teklif etmeyi öngördükleri araçları ve bu araçlara ilişkin teknik özellikleri tevsik eden belgeleri belirlemeleri ve ilgili müeyyidenin uygulanmaması için, idarenin talebi durumunda söz konusu belgelerin idareye sunulması gerektiği sonuç olarak incelemeye konu ihalede ilgili Yönetmelik hükmüne aykırı şekilde, ihale konusu işte kullanılacak araçlara ilişkin teknik özelliklerin bir yeterlik kriteri olarak belirlenmiş olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.”