Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

YETERLİK KRİTERİNİN SAĞLANMASI HK.

KARAR: KONSORSİYUMLARDA HER BİR ORTAĞIN TEKLİF VERDİĞİ KISMA İLİŞKİN YETERLİK KRİTERİNİ AYRI AYRI SAĞLAMASI GEREKMEKTEDİR

KARAR TARİHİ: 16.02.2022

KARAR NO: 2022/UY.I-262

“İdari Şartname’nin 17’nci maddesinde yer alan düzenlemeler tek başına dikkate alındığında mevcut ihaleye iş ortaklığı olarak teklif verilemeyeceği, tek başına veya konsorsiyum oluşturmak suretiyle teklif verilebileceği, ihale üzerinde bırakılan M… Ltd. Şti. – D… Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın e-teklifi incelendiğinde iş ortaklığı beyannamesi kullanılmak suretiyle ihaleye teklif verildiği, yeterlik bilgileri tablosunun “Diğer belgeler” satırında belirtilen ifadelere yer verilmiş olmasının anılan isteklinin konsorsiyum olarak teklif verdiği anlamına gelmeyeceği, aynı ifadeler içerisinde sistem hatası nedeniyle konsorsiyum olarak teklif verilemediği belirtilse de yukarıda izah edildiği üzere sistemsel bir hata bulunmadığı ve konsorsiyum olarak teklif verilebildiği, anılan isteklinin aynı beyanında mevzuatın iş ortaklığı oluşturulması halinde iş deneyim kriteri için özel ortağa tanınan istisnai durumun belirtildiği, bu hususun da konsorsiyumlarda her bir ortağın teklif verdiği kısma ilişkin yeterlik kriterini ayrı ayrı sağlaması gerektiği koşuluna uygun olmadığı, bu haliyle ihale komisyonu tarafından anılan isteklinin teklifinin geçerli kabul edilmesinin İdari Şartname’nin 17’nci maddesine ve mevzuata uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.”