Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

YETERLİK KRİTERLERİNİN SAĞLANMASI HK.

KARAR: İŞ ORTAKLIĞI TARAFINDAN SUNULAN BİLANÇO RASYO ORANLARI, CİRO VE/VEYA YAPIM İŞLERİNE AİT FATURA TUTARLARI YETERLİK KRİTERLERİNİ SAĞLAMALIDIR

KARAR TARİHİ:06.04.2022

KARAR NO: 2022/UY.II-474

“İdari Şartname’nin 7.4.2’nci maddesi çerçevesinde, ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığının özel ortağı M… A.Ş. tarafından sunulan “Yeterlik Bilgileri Tablosu”nun “Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Bilgiler” satırının “Bilanço Bilgileri (Yeterlik Değerlendirmesinde Esas Alınan Yıllar)” alt satırında 2020 yılına ait bilanço bilgilerinin beyan edildiği, beyan edilen 2020 yılına ait bilanço bilgilerine göre cari oranın 1,74518331490341, öz kaynak oranının 0,381237950705465 ve kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının ise 0 olarak belirtildiği, adı geçen özel ortağın EKAP üzerinde yer alan 2020 yılı bilançosu üzerinde yapılan kontroller ile daha sonra tarafından sunulan 2020 yılı bilanço ve bilanço bilgileri tablosu incelendiğinde ihale dokümanında bilançoya ilişkin istenen oranların sağlandığı görülmüştür.

 

İdari Şartname’nin 7.4.3’üncü maddesi çerçevesinde, ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığının özel ortağı tarafından teklif edilen tutar dikkate alındığında en az 17.077.625 TL toplam ciroya veya 10.246.575 TL yapım işleri cirosuna sahip olması gerektiği, anılan özel ortak tarafından sunulan “Yeterlik Bilgileri Tablosu”nun “İş Hacmi Bilgileri” satırında “2020 – ***.***.559,37 TRY” ve “toplam ciro tutarıdır” bilgilerinin beyan edildiği, adı geçen özel ortağın EKAP üzerinde yer alan 2020 yılı gelir tablosu üzerinde yapılan kontroller ile söz konusu özel ortak tarafından sunulan 2020 yılı gelir tablosunda yer alan ciro bilgilerinde yer alan tutarların sunulan “Yeterlik Bilgileri Tablosu”nda beyan edilen ciro bilgileri ile uyumlu olduğu görülmüştür.

 

Yapılan inceleme ve tespitler sonucunda başvuru sahibinin ihale bırakılan üzerinde iş ortaklığı tarafından sunulan bilanço rasyo oranlarının, ciro ve/veya yapım işlerine ait fatura tutarlarının yeterlik kriterlerini sağlamadığına ilişkin iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”