Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

YETERLİLİK BELGELERİNİ SUNMAYAN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ HK.

KARAR: YETERLİLİK BELGELERİNİ TEKLİF DOSYASINDA SUNMAYAN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILIR.

KARAR NO : 2015/703

KARAR TARİHİ : 15.05.2015

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 10

(Ankara 11. İdare Mahkemesi)

4734 sayılı Kanun’un 10. maddesi uyarınca, teknik yeterlik belgesi olarak istenebilecek belgelerin Teknik Şartnamede yer alması ve teklif ekinde sunulmasının istenilmesi halinde, bu belgelerin yeterlilik koşulu olduğu ve bu belgeleri sunmayanların değerlendirme dışı bırakılacağı sonucuna varılmakla birlikte, uyuşmazlığın çözümlenebilmesi için Özel Teknik Şartnamede yer alan ‘Dizel jeneratörleri garanti süresi boyunca ayda 1(bir) defa toplam 24(yirmi dört) defa periyodik bakımları, 6(altı) ayda 1(bir) toplam 4(dört) defa filtre, yağ, antifiriz değişimleri satıcı firma tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır. Bu bakım garanti taahhüdü ihale dosyasında sunulacaktır.’ şeklindeki şartın ihaleye katılım için getirilen bir yeterlilik şartı mı yoksa ihalenin uygulaması aşamasında sağlanması gereken bir koşul mu olduğu hususunun açıklığa kavuşturulması gerekmekte olup söz konusu garanti taahhüdünün açıkça ihale dosyasına sunulması gerektiğinin Özel Teknik Şartnamede belirtilmesi ve ihale dosyasının da isteklilerce teklifler sunulurken teslim edilmesinin gerekmesi karşısında, söz konusu koşulun ihaleye teklif sunacaklar için bir yeterlilik koşulu olduğu sonucuna varılmıştır.

Öte yandan, idarece zarfların açılması sırasında bir yeterlilik kriter olarak aranmayan söz konusu garanti taahhüdünün, ihale üzerinde kalan firma dahil toplam üç firma tarafından ihale dosyası kapsamında idareye sunulduğu anlaşılmaktadır.

Bu durumda Özel Teknik Şartnamede bir yeterlilik koşulu olarak getirilen dizel jeneratörleri için garanti taahhüdünün idarece bir yeterlik koşulu olarak değerlendirilmeden ve bu belgeyi sunmayan istekliler değerlendirme dışı bırakılmadan ihalenin sonuçlandırılmasının yerinde olmadığı sonucuna varılmış olup davacı firmanın söz konusu taahhüdün bir yeterlik koşulu olarak değerlendirilmesi gerektiğinden bahisle yaptığı başvuru üzerine Kamu İhale Kurulunca düzeltici işlem belirlenmesi gerekirken başvurunun reddine ilişkin olarak tesis edilen işlemde hukuka uygunluk bulunmamıştır…