Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İDARECE YETERLİLİK BELGELERİNİN KONTROL EDİLMESİ HK.

KARAR: İDARE, YETERLİLİK BELGELERİNİN SUNULUP SUNULMADIĞINI TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ AŞAMASINDA KONTROL ETMEK ZORUNDADIR.

KARAR NO : 2014/1841

KARAR TARİHİ : 18.12.2014

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 37

(Ankara 3. İdare Mahkemesi)

… 4734 sayılı Yasaya göre gerçekleştirilen ihalelerde, sunulan tekliflerin ihale dokümanında yer alan düzenlemeler çerçevesinde değerlendirileceği, bu anlamda idari şartname ve teknik şartnamenin birlikte ihale dokümanını oluşturan belgelerden olduğu, ayn ayrı mütalaa edilmelerinin söz konusu olmadığı, zira dava konusu ihaleye ait İdari Şartnamenin 5.1 maddesinde, idari şartname ve teknik şartnamenin ihale dokümanını oluşturan belgelerden olduğunun belirtildiği, ihalenin teknik şartnamesine göre de, katılımcı firmaların katıldıkları dış kalite kontrol programları sonucunda başarılı olduklarını veya Türkiye kamu hastaneleri/üniversite hastanelerinde ihale sonrası yapılmış, en az üç olumlu demontrasyon sonucunu belgelendirmeleri gerektiği ve bu yeterlik belgesinin teklif ekinde sunulması gerekirken ihaleyi yapan idarece tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında anılan bilgi ve belgelerin aranmadığı ve hiçbir isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmadığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda; Teknik Şartname’de yer alan“… 6. Katılımcı firmalar; Türkiye kamu hastaneleri/üniversite hastanelerinde (3 farklı kurum) katıldığı dış kalite kontrol programlarının (Avrupa veya kuzey Amerika kökenli programlar) son bir yıl içinde, en az üç programından (HBV, HCV, CMV), EN AZ %90 oranında başarılı sonuç aldıklarını belgelemelidir ya da Türkiye kamu hastaneleri/üniversite hastanelerinde ihale sonrası yapılmış, en az üç olumlu demontrasyon sonucunu belgelemelidir…” şeklindeki yeterlik kriterinin değerlendirme yapılırken göz önüne alınması gerekirken, ihale üzerinde kalan A.Tam ve Biyoteknoloji Ür. Ar-Ge San. Ve Tic. A.Ş ve diğer isteklilerin belirtilen yeterlilik koşulunu sağlayıp sağlamadığına ilişkin araştırma yapılmadan davacı tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddedilmesine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.