Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

YETERLİLİK KRİTERİNİN BELİRLENMESİ HK.

KARAR: İHTİMALE DAYALI OLAN BİR DURUMLA İLGİLİ YETERLİLİK KRİTERİ BELİRLENMESİ REKABETİ ENGELLER

KARAR NO : 2022/UH.I-1689

KARAR TARİHİ : 28.12.2022

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 5

“… mevzuat hükümlerinden idarelerin ihalelerde rekabeti sağlanmakla sorumlu olduğu, isteklilerden mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesi noktasında üretim ve/veya imalat kapasitesine, araştırma-geliştirme faaliyetlerine ve kaliteyi sağlamasına yönelik belgelerin, organizasyon yapısına ilişkin bilgi ve/veya belgelerin, ihale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgelerin istenilebileceği, idare tarafından idari şartnamede işin niteliğini göz önünde bulundurarak kapasite raporu ile ilgili düzenleme yapılabileceği, yemek hizmeti alımı ihalelerinde, idari şartnamenin “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı alt maddesinde, yemek yapımında kullanılacak malzemelerin ve ekipmanların kalite ve standardına ilişkin herhangi bir yeterlik belgesi istenmeyeceği, ancak, idarelerce gerek görülmesi halinde, sözleşmenin uygulanmasına yönelik olarak teknik şartnamede bu konuyla ilgili düzenlemelerin yapılabileceği; muayene ve kabul işlemleri sırasında ise gerekli denetimlerin gerçekleştirileceği anlaşılmıştır.

 

İncelemeye konu ihalede yemek üretiminin idare mutfağında gerçekleştirileceği, Teknik Şartname’nin aktarılan maddesinde belirtildiği üzere hastane mutfağının kullanılamadığı durumlar oluştuğunda yüklenicinin sahip olduğu veya kiralayacağı tesiste yemek hazırlanmasının yüklenicinin sorumluluğunda olduğu, yemek üretiminin esas olarak yüklenici mutfağında gerçekleştirilmeyeceği, ihale konusu işin idare mutfağı kullanılarak yürütüleceği dikkate alındığında, iddia konusu İdari Şartname’nin 7.5.3’üncü maddesinde ihaleye teklif veren tüm isteklilerin haiz olması istenilen yeterlik kriterlerinin işin yürütülmesi sırasında gerçekleşmesi kesin olmayan bir durum dikkate alınarak istenildiği, işin yürütülmesi sırasında meydana gelmesi ihtimale dayalı olan durumda yemeğin üretileceği işyerine ilişkin belgeleri sunma yükümlülüğün yeterlilik kriteri olarak belirlenmesinin rekabeti engellediği anlaşıldığından söz konusu doküman düzenlemesinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel İlkeler” başlıklı 5’inci maddesine aykırı olduğu ve ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.”