Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İSTEKLİLER TARAFINDAN YETERLİLİK KRİTERLERİNİN SAĞLANMASI HK.

KARAR: İDARE, BELİRTİLEN TÜM YETERLİLİK KRİTERLERİNİN İSTEKLİLER TARAFINDAN SAĞLANIP SAĞLANMADIĞINI KONTROL ETMEK ZORUNDADIR.

KARAR NO : 2014/1745

KARAR TARİHİ : 20.11.2014

İLGİLİ KANUN NO : 4737

İLGİLİ MADDE NO : 10, 37

(Ankara 5. İdare Mahkemesi)

…Her ne kadar yukarıda anılan Ek.3 madde ihale dokümanı arasında yer alan teknik şartname ile getirilen bir yeterlik kriteri ise de; ihale dokümanının herhangi bir şikayet ya da itirazen şikayete konu edilmeyerek kesinleşmesi üzerine yeterlik haline gelen söz konusu belgelerin ihale sırasında sunulmamasının değerlendirme dışı bırakılma sebebi olması gerektiği açıktır.

Olayda, ihaleyi yapan idarece tekliflerin değerlendirilmesi safhasında anılan belgenin isteklilerce sunulup sunulmadığı hususunda bir tespit yapılmadığı ve bu sebeple hiçbir firmanın değerlendirme dışı bırakılmadığı anlaşılmakta olup davacının belgeyi sunmayan isteklilerin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği yönündeki itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk görülmemiştir.

Öte yandan, idarenin bu uygulamasını tüm isteklilere eşit şekilde gerçekleştirmiş olması; ihaleye katılan isteklilerde aranılması zorunlu yeterlik kriterlerini ortadan kaldıracak bir durum değildir.

Dava konusu Kurul kararının hukuka aykırı bulunmuş olmasının ihalenin doğrudan davacı üzerinde kalması sonucunu doğurmayacağı ve bu hususun Teknik Şartname’nin Ek.3 maddesinde yer verilen söz konusu belgelerin her iki istekli tarafından teklif dosyası kapsamında sunulup sunulmadığının incelenmesi sonrası oluşacak yeni hukuki duruma göre ayrıca değerlendirileceği ise açıktır.