Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

YÜKLENİCİLERİN İŞ ESNASINDAKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ HK.

KARAR: YÜKLENİCİLER İŞİN GÖRÜLMESİ ESNASINDA ÖNGÖRÜLEN YÜKÜMLÜLÜK VE YASAKLARI İHLÂL ETMEK SURETİYLE, İDAREYE VEYA ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE VERDİĞİ ZARARDAN DOLAYI BİZZAT SORUMLUDUR

KARAR TARİHİ: 21.09.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-1135

“Yapılan incelemede; başvuruya konu Teknik Şartname düzenlemesinde araçların kullanılması sırasında üçüncü şahıslara yönelik doğabilecek her türlü maddi ve manevi zararlar dâhil olmak üzere ortaya çıkan her türlü zarardan kaynaklı tazminat ve ödemelerin yükleniciye ait olduğunun ve yüklenici tarafından hiçbir şekilde söz konusu hususa ilişkin idareye rücu edilemeyeceğinin ifade edildiğinin anlaşıldığı,

 

… Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin ilgili maddesinde yüklenicilerin işin görülmesi esnasında öngörülen yükümlülük ve yasakları ihlâl etmek suretiyle, idareye veya üçüncü kişilere verdiği zarardan dolayı bizzat sorumlu olacağının ve idarenin ise takip, gözetim ve denetim sorumluluğu bulunduğunun hüküm altına alındığı, bu çerçevede; ihale konusu işin görülmesi esnasında yüklenicinin gerekli güvenlik ve sağlık tedbirlerini almakla yükümlü olduğu açık olsa da, başvuruya konu Şartname düzenlemesiyle idarenin kendi tayin edeceği araç sürücülerinin kusurundan doğacak zararların da yüklenicinin sorumluluğu kapsamına alındığı, bu durumun Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin aktarılan hükümlerine aykırılık teşkil ettiği sonucuna varılmış olup başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

Diğer taraftan; Hizmet İşleri Genel Şartname’nin aktarılan hükmü uyarınca yüklenicilerin işin görülmesi esnasında öngörülen yükümlülük ve yasakları ihlâl etmek suretiyle, idareye veya üçüncü kişilere verdiği zarardan dolayı bizzat sorumlu olacağının hüküm altına alındığı göz önüne alındığında; başvuru sahibinin iddiasının aksine, yüklenicinin tayin edeceği araç sürücülerinin kusurundan doğacak zararlardan işleten sıfatıyla yüklenicinin sorumluluğu olduğu anlaşıldığından; başvuru sahibinin “yüklenicinin tayin edeceği sürücülerin neden olacağı zararlardan idarenin de müteselsilen sorumlu olduğu” yönündeki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Bunun yanı sıra, başvuru sahibinin trafik cezalarına ilişkin düzenlemelere yönelik iddiaları incelendiğinde; başvuruya konu Teknik Şartname’de araçların eksikliklerinden kaynaklanan cezaların yükleniciye ait olduğunun ve trafik kurallarının ihlali nedeni ile doğabilecek trafik cezalarının yüklenicinin tayin edeceği sürücülere ait olduğunun ifade edildiği, sürücüsü idare tarafından tayin edilecek araçlara ilişkin doğabilecek trafik cezalarının yükleniciye ait olacağına ilişkin bir düzenlemenin bulunmadığı, bu noktada söz konusu düzenlemelerin mevzuat hükümlerine bir aykırılık teşkil etmediği sonucuna varılmış olup başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.”