Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

YÜKLENİCİLERİN İŞİN YÜRÜTÜLMESİ SÜRECİNDEKİ SORUMLULUĞU HK.

KARAR: YÜKLENİCİLER, İŞİN YÜRÜTÜLMESİ SÜRECİNDE HİZMET İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ’NDE ÖNGÖRÜLEN YÜKÜMLÜLÜK VE YASAKLARI İHLÂL ETMEK SURETİYLE İDAREYE VEYA ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE VERDİĞİ ZARARDAN DOLAYI BİZZAT SORUMLUDUR

KARAR NO : 2023/UH.I-176

KARAR TARİHİ : 18.01.2023

İLGİLİ KANUN NO : 4734

“… mevzuat hükümleri uyarınca, yüklenicilerin işin yürütülmesi sürecinde Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nde öngörülen yükümlülük ve yasakları ihlâl etmek suretiyle, idareye veya üçüncü kişilere verdiği zarardan dolayı bizzat sorumlu olacağı belirli kılınmış olup idarenin ise takip, gözetim ve denetim sorumluluğu bulunmaktadır.

 

İncelenen ihalenin konusu işin sürücülü ve sürücüsüz olacak şekilde hizmet aracı kiralama işi olduğu, çalıştırılacak personelin bir kısmının yüklenici tarafından sağlanacağı bir kısmının ise idare tarafından karşılanacağı anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibi tarafından itirâzen şikâyete konu edilen Teknik Şartname’nin aktarılan maddesinde, hizmetin gerçekleştirilmesi süresinde meydana gelebilecek herhangi bir trafik kazasında idarenin sorumlu olmayacağı, bu durumlarda sorumluluğun yüklenici ile sürücülü kiralama yapılan taşıtın sürücüsü veya idare tarafından sürücüsüz olarak kiralanan taşıtları kullanan idare personeli arasında hata ve kusuru oranında uygulanacağı düzenlenmiştir.

 

Bahse konu Teknik Şartname maddesinin, yüklenicinin genel sorumluluklarını düzenleyen ve Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’ne aykırılık taşımayan sözleşmenin uygulanması sürecinde ortaya çıkabilecek hasar ve zarara ilişkin sorumluluğu ortaya koyan düzenlemeler niteliğinde olduğu, Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller’in aktarılan maddesi uyarınca yüklenici tarafından çalıştırılan şoförlerin, sözleşmeye aykırı her türlü davranışlarından, bunların taşıtlara, kurum mensuplarına ve üçüncü şahıslara verecekleri zararlardan dolayı yüklenicilerin sorumlu olacağı, bu bağlamda sürücülü olarak kiralanan araçlara ilişkin söz konusu düzenlemenin mevzuata aykırılık teşkil etmediği, sürücüsüz olarak kiralanan araçların trafik kazasına karışması halinde ise araçları kullanan idare personelinin hata ve kusuru dikkate alınarak değerlendirme yapılacağının düzenlendiği, bir diğer ifade ile yüklenicinin hata ve kusuru olmaması durumunda sorumluğunun da olmayacağı, öte yandan 2918 sayılı Kanun’un aktarılan 106’ncı maddesinde yer alan devlete ve kamu kuruluşlarına ait araçların sebep oldukları zararlardan dolayı, bu Kanun’un işletenin hukuki sorumluluğuna ilişkin hükümlerinin uygulanacağının hüküm altına alındığı, bu çerçevede idarenin sorumluluğunun da devam edeceği, bu hususta bir uyuşmazlık çıkması durumunda Kanun hükümlerinin uygulanacağı açık olduğu anlaşılmış olup başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”