Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

YÜKLENİCİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATINA UYMASI HK.

KARAR: YÜKLENİCİ, HİZMETİNDE ÇALIŞANLAR İÇİN YÜRÜRLÜKTE OLAN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI HÜKÜMLERİNE GÖRE HER TÜRLÜ SAĞLIK VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİ ALMAK; ÇALIŞANLAR İSE İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİNE VE İDARE VEYA KONTROL TEŞKİLATININ KENDİSİNE VERECEĞİ TALİMATA UYMAK ZORUNDADIR

KARAR NO : 2022/UH.II-1453

KARAR TARİHİ : 23.11.2022

İLGİLİ KANUN NO : 4734

“Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin 39’uncu maddesinde yüklenicinin hizmetinde çalışanlar için yürürlükte olan iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı hükümlerine göre her türlü sağlık ve güvenlik tedbirlerini almak ve çalışanların ilgili mevzuat hükümlerine ve idare veya kontrol teşkilatının kendisine vereceği talimata uymak zorunda olduğunun düzenlendiği, başvuruya konu ihaleye ait Sözleşme Tasarısı’nın 22’nci maddesinde ise yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumluluklarının ilgili mevzuatın bu konuyu düzenleyen emredici hükümleri ve Genel Şartnamenin Altıncı Bölümünde belirlendiği ve yüklenicinin bunları aynen uygulamakla yükümlü olduğu düzenlemesine yer verildiği, anılan düzenlemelerde yüklenicinin ilgili mevzuattan doğan yükümlülüklerinin hizmetinde çalışan personelle sınırlı olduğu anlaşılmaktadır.

Ayrıca idare tarafından söz konusu iddiaya verilen cevapta “ihale kapsamında yüklenici tarafından personel çalıştırılması gerekmediğinden 6331 sayılı Kanun kapsamına girmediği…” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

Yapılan incelemede, ihaleye ait Sözleşme Tasarısı’nın “Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları” başlıklı 22’nci maddesinin Hizmet Alımlarına ait Tip Sözleşme’nin “Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları” başlıklı 22’nci maddesi ile birebir aynı şekilde düzenlendiği; anılan madde düzenlemesi doğrultusunda yüklenicinin hizmetinde çalışanlar için yürürlükte olan iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı hükümlerine göre her türlü sağlık ve güvenlik tedbirlerini almak ve çalışanların ilgili mevzuat hükümlerine ve idare veya kontrol teşkilatının kendisine vereceği talimata uymak zorunda olduğunun düzenlendiği tespit edilmiştir.

Yukarıda yer verilen tespit ve değerlendirmeler çerçevesinde, şikâyete konu edilen Sözleşme Tasarısı maddesinin Tip Sözleşme’ye uygun olarak düzenlendiği, ihale konusu işi yerine getirmek zorunda olan yüklenicinin iş kapsamında kendi personeline ilişkin alanlara idarenin de dahil edilmesinin beklenemeyeceği, yüklenicinin görev ve sorumluluğu olarak belirtilen kriterlere göre tekliflerin hazırlanması gerektiği, idarenin ihale konusu iş için iş yeri teslimini yapmakla, yüklenicinin de ihale konusu işi ihale dokümanı kriterlerine göre yerine getirmekle yükümlü olduğu, yukarıda yer verilen Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin 39’uncu maddesinde de belirtildiği üzere yüklenicinin bizzat çalıştıracağı personelin haklarına ilişkin yükümlülüklerle sorumlu olduğu, öte yandan, başvuruya konu ihalenin şoförsüz araç kiralama hizmeti alımı olduğu ve ihalede yüklenici tarafından personel çalıştırılmayacağı, idarece şikayete verilen cevaptan da anlaşılacağı üzere ihalede yüklenici tarafından personel çalıştırılmayacağının ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun kapsamına girmediğinin belirtildiği, bu doğrultuda iş kapsamında idareye ait personele ilişkin yükümlülüklerden yüklenicinin sorumluluğunun bulunmadığının açık olduğu, bu itibarla başvuru sahibi tarafından ihale dokümanında yer alan düzenlemeler ile idarece şikayete verilen cevaptaki hususlar dikkate alınarak teklif sunulmasının önünde herhangi bir engel bulunmadığı anlaşılmış olup iddia uygun bulunmamıştır.”