Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

YÜKLENİCİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ HK.

KARAR: YÜKLENİCİ İŞİN YÜRÜTÜLMESİ SIRASINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI UYARINCA ALINMASI ZORUNLU OLAN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN TEDBİRLERİ ALMAKLA YÜKÜMLÜDÜR

KARAR NO : 2023/UH.II-23

KARAR TARİHİ : 04.01.2023

İLGİLİ KANUN NO : 6331

İLGİLİ MADDE NO : 1 ve 4

“… mevzuat hükümlerinden, yüklenicinin tüm giderleri kendisine ait olmak üzere sözleşme konusu işin yürütülmesi sırasında iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı uyarınca alınması zorunlu olan iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirleri almakla yükümlü olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

Başvuruya konu ihaleye ait Sözleşme Tasarısı’nın 36.12’nci maddesinde, yüklenicinin yapacağı hizmetlerle ilgili olarak çalıştıracağı personel hakkında mevcut yasa, yönetmelik, tüzük hükümleri ile diğer mesleki vecibelerle ilgili sözleşme tarihinden sonra çıkacak olan mevzuata da uygun olarak Sosyal Güvenlik Mevzuatı ve İş Kanunu hükümleri doğrultusunda, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınmasından tek başına sorumlu olacağı düzenlenmiştir.

 

İhale dokümanının parçası olan Teknik Şartname’nin “Genel Hususlar” başlıklı 21’inci maddesinde ihale konusu işte çalıştırılan personel ile ilgili olarak 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca iş güvenliği ve işçi sağlığına yönelik bütün sorumluluğun yükleniciye ait olduğu düzenlenmiştir.

 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun amacının, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemek olduğu, işverenler tarafından işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak adına yapılması gerekenlerin anılan Kanun’da açıkça hüküm altına alındığı anlaşılmıştır.

 

Yapılan incelemede, ihale konusu işi yürütecek olan yüklenicinin kendi sorumluluk alanlarına idarenin de dâhil edilmesinin beklenemeyeceği, yüklenicinin ihale konusu işi ihale dokümanı kriterlerine göre yerine getirmekle yükümlü olduğu, isteklilerin yüklenicinin görev ve sorumluluğu olarak belirtilen kriterlere göre tekliflerini hazırlaması gerektiği, bu itibarla 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşme ve Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin yukarıda aktarılan hükümleri ile ihale doküman düzenlemeleri bir arada değerlendirildiğinde, Sözleşme Tasarısı’nın 36.12’nci maddesinde yer alan düzenlemenin yüklenicinin anılan mevzuat hükümleri kapsamındaki sorumluluklarına yönelik olduğu, netice itibariyle başvuru sahibinin konuya ilişkin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.