Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

YÜKLENİCİNİN KENDİ MUTFAĞI İLE İLGİLİ BELGELER HK.

KARAR: YÜKLENİCİNİN KENDİ MUTFAĞI VEYA SÖZLEŞME YAPACAĞI MUTFAK İLE İLGİLİ MEVZUAT DAHİLİNDE FAALİYETİNİ SÜRDÜRECEĞİNE DAİR NOTER TASDİKLİ BELGELERİN SÖZLEŞME AŞAMASINDA SUNULMASINI ZORUNLU KILAN DÜZENLEME MEVZUATA AYKIRIDIR

KARAR NO : 2022/UH.I-1489

KARAR TARİHİ : 30.11.2022

“İdari Şartname’nin “Diğer hususlar” başlıklı 48’inci maddesinde “…Yemeğin pişirilme işi hastane Mutfağında yapılacaktır. Sağlık tesisi mutfağında su basması, doğalgaz kesintisi, teknik arıza veya başka olağan dışı (olağan afet, salgın hastalık vb) herhangi bir gelişme olması sebebiyle sağlık tesisi mutfağında yemek yapılamaması durumuna istinaden (İdare ile yapacağı sözleşme aşamasında) yüklenici bu süreç içerisinde üretimi yemek saatleri ve yemek hizmetlerini aksatmayacak şekilde Gümüşhane İl Sınırları içerisinde bulunan mutfağından veya Gümüşhane İl Sınırları içerisinde sözleşme yapacağı mutfakta (İlgili Mevzuat dahilinde taşımalı hizmet olarak faaliyetini yürüten yerden olmak şartıyla) ihale dokümanındaki şartlara uygun olarak hazırlayacak, thermobox kutularda sağlık tesisine getirecek ve hizmeti aksatmayacaktır. İdare ile sözleşme yapacağı aşamada yüklenicinin kendi mutfağı veya sözleşme yapacağı mutfak ile ilgili mevzuat dahilinde faaliyetini sürdüreceğine dair noter tasdikli belgeler teslim edilecektir. İdare ile sözleşme aşamasında yemeğin sağlık tesisi dışında hazırlandığı mutfağa ait ihale ilan tarihinde faaliyette olan geçerli olan belediye ruhsatı işletme kayıt belgesi, idare ile yapılan sözleşme aşamasında kendi mutfağı ya da sözleşme imzalanan mutfağa ait (1100 öğün günlük en az üretim kapasitesine sahip yemek ve 600 öğün en az üretim kapasitesine sahip kahvaltı) kapasite raporunu, Yüklenici mutfağı bu belgelere sahip ise, yemeği kendi mutfağında pişirebilecektir. Yemeğin dışarıda pişirilerek hazır hale getirildiği, paketlendiği ve taşındığı araç, pişirme, hasta ve personele sunulmasına kadar geçen süreç pişirmede kullanılan gıda maddeleri ekipman araç ve personel pişirme teknikleri vb. her konuda kontrol teşkilatı kontrollerini yapacaktır. Yüklenici teknik şartname ve ilgili mevzuat kapsamında yapılan kontrollerin ve talepleri yerine getirecektir. Sağlık tesisi tarafından onay verildikten sonra takip edilen öğünler dışarıdaki mutfakta verilmeye devam edecektir. Yüklenici herhangi bir sebep ile ayrıca ücret talep etmeyecektir. Yüklenici yukarıda belirtilen durumlarda idare ile yapılan sözleşmede bildirilen mutfağı kullanarak personeli ile hizmet vermeye devam edecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Yukarıda aktarılan İdari Şartname düzenlemesi incelendiğinde, “İdare ile sözleşme yapacağı aşamada yüklenicinin kendi mutfağı veya sözleşme yapacağı mutfak ile ilgili mevzuat dahilinde faaliyetini sürdüreceğine dair noter tasdikli belgeler teslim edilecektir.” düzenlemesinde yer alan belgelerin idare ile sözleşme yapılacak aşamada idareye verilmesinin zorunlu olduğunun düzenlendiği, ancak kamu ihale mevzuatında sözleşme imzalanmadan önce sunulması gereken belgelerin ve yaptırımların belirtildiği ve iddia konusu belgelerin sözleşme aşamasında sunulması gereken belgeler arasında yer almadığı, dolayısıyla söz konusu düzenlemelerin bu haliyle mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.”