Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI HK.

KARAR: YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI TELAFİSİ İMKÂNSIZ ZARARLARIN DOĞMASI VE İDARİ İŞLEMİN AÇIKÇA HUKUKA AYKIRI OLMASI HALİNDE MÜMKÜNDÜR.

KARAR NO : 2014/2216

KARAR TARİHİ : 12.02.2015

İLGİLİ KANUN NO : İYUK

İLGİLİ MADDE NO : 27

(Ankara 4. İdare Mahkemesi)

…2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. maddesinde öngörülen şartlar gerçekleşmemiş olduğundan, dava konusu işlemin, iş deneyim belgesinin uygun olmaması nedeniyle davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin kısmı yönünden yürütmenin durdurulması isteminin reddi gerekmektedir.

Dava konusu işlemin, ihale üzerinde bırakılan şirket ile ilgili davacı iddialarının, teklifinin değerlendirme dışı bırakılmış olması nedeniyle ehliyet yönünden reddine ilişkin kısmına gelince;

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere Yönelik Başvurular” başlıklı 54. maddesinin 1. fıkrasında “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler.” kuralına yer verilmiştir.

Uyuşmazlığa konu olayda, her ne kadar davalı idarece davacının ihale dışı bırakıldığı, ihalenin davacı üzerinde bırakılması olasılığının bulunmadığı ve başvuru sahibinin ihale sürecine ilişkin olarak korunması gereken herhangi bir menfaatinin söz konusu olmadığı gerekçesiyle başvurunun ehliyet yönünden reddine karar verilmiş ise de; dava konusu ihalede, davacı tarafından ihale dokümanının satın alındığı ve anılan ihaleye teklif verdiği, gerek yukarıda belirtilen 4734 sayılı Kanun hükmü uyarınca istekli statüsünü kazandığı açık olan davacının, uyuşmazlığa konu ihaleye yönelik olarak şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceği, bu bakımdan dava konusu ihalenin üzerinde kalma ihtimali olup olmadığına bakılmaksızın davacı şirketin itirazen şikâyet başvurusunun esasının incelenmesi gerekirken bu husus gözetilmeksizin tesis edilen dava konusu işlemin bu kısmında hukuka uyarlık bulunmadığı kanaatine ulaşılmıştır.

Öte yandan, dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğabileceği açıktır.” gerekçeleriyle “dava konusu işlemin davacının itirazen şikayet başvurusunun ehliyet yönünden reddine ilişkin kısmının yürütmesinin durdurulmasına, dava konusu işlemin, davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin kısmı yönünden ise yürütmenin durdurulması isteminin reddine…