Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

MAHKEMELERİN YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA İLİŞKİN KARARLARI HK.

KARAR: İDARELER MAHKEMELERİN ESASA VE YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA İLİŞKİN KARARLARININ İCAPLARINA GÖRE KARARIN TEBLİĞİNDEN BAŞLAYARAK OTUZ GÜNÜ GEÇİRMEYECEK ŞEKİLDE İŞLEM TESİS ETMEK VEYA EYLEMDE BULUNMAK MECBURİYETİNDEDİR

KARAR TARİHİ: 28.04.2022

KARAR NO: 2022/UY.I-565

“… Anayasa’nın 138’inci maddesinde yer alan, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükmü ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinde yer alan mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hükmü gereği anılan Mahkeme kararının icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilerek, 23.02.2022 tarihli ve 2022/MK-51 sayılı Kamu İhale Kurulu kararının verildiği, bu karar üzerine idare tarafından hukuki durumda değişiklik yaratan Kurul kararının gerektirdiği işlemlerin ivedilikle yerine getirilmesi amacıyla 24.03.2022 tarihinde İkinci Düzeltici İhale Komisyonu Kararı’nın alındığı, aynı ihaleyle ilgili Kamu İhale Kurulu’nun 28.04.2021 tarihli ve 2021/UY.I-922 sayılı kararına ilişkin alınmış yeni bir kurul kararı ya da mahkeme kararı bulunmamakla birlikte, teklifi değerlendirmeye alınarak ihale üzerinde bırakılan P…Ltd. Şti. – Ö…Ltd. Şti. İş Ortaklığına yönelik tespit ve değerlendirmelerin her iki kararda da ortak olduğu,  idarece Kurul tarafından anılan mahkeme kararı gereğince alınan 2022/MK-51 sayılı kararının uygulanmasını teminen işlem yapıldığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.”