Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

ZEYİLNAME İLE GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER HK.

KARAR: ZEYİLNAME İLE GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLERİN TEKNİK OLARAK GEREKLİ OLUP OLMADIĞI VE İHALEDE REKABETİ ENGELLEYİP ENGELLEMEDİĞİ İNCELENMELİDİR.

KARAR NO : 2014/3227

KARAR TARİHİ : 23.10.2014

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 5, 27, 37

(Danıştay 13. Dairesi)

Mahkemece, “akademik görüş yazısında, davacının teklif ettiği cihazın hangi yönlerden uygun olmadığı ya da zeyilname ile getirilen değişikle işaret edilen cihazdan, hangi nitelikleri nedeniyle daha yetersiz ya da eski bir teknolojiye sahip olup olmadığına ilişkin bir değerlendirmenin yapılmadığı, oysa ki davacının kendi teklif ettiği cihazın, sınıfındaki diğer cihazlara nazaran doğru ve güvenilir ölçüm için hız ve maliyet faydası sağlayan en yüksek teknolojiye sahip olduğuna yönelik iddiası dikkate alındığında, zeyilname ile işaret edilen cihazın nitelikleri ile davacının teklif ettiği cihazın karşılaştırılması suretiyle somut bir belirleme yapılması gerekirken, bu yönde bir inceleme yapılmadan tesis olunan dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmadığı” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verildiği görüImekle birlikte; uyuşmazlığın, ihale dokümanına yapılan itirazen şikâyet başvurusuna ilişkin olup, henüz istekli olabilecek konumunda bulunan davacının teklif etmediği cihazın değerlendirilmesiyle ilgili bulunmadığı, dokümana yönelik yapılan şikâyet aşamasındaki incelemenin ihalede rekabetin engellenip engellenmediğine, getirilen şartların teknik olarak gerekli bulunup bulunmadığına ilişkin yapılması yeterlidir.

Bu durumda; Mahkemece, dava konusu zeyilname ile getirilen değişikliklerin ihalede rekabeti engelleyip engellemediği ve getirilen şartların teknik olarak gerekli bulunup bulunmadığına yönelik inceleme yapılması gerekirken, doğrudan davacının teklif ettiği cihaza yönelik inceleme yapılarak karar verilmesinde hukuki isabet bulunmamaktadır.