Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

ZEYİLNAME İLE İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK HK.

KARAR: TEKLİF VE BAŞVURULARIN HAZIRLANMASINI ETKİLEYEBİLECEK MADDİ VE TEKNİK HATALAR VEYA EKSİKLİKLERİN İDARECE TESPİT EDİLMESİ YA DA İDAREYE YAZILI OLARAK BİLDİRİLMESİ HALİNDE, ZEYİLNAME DÜZENLENMEK SURETİYLE İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILABİLİR

KARAR TARİHİ:07.09.2022

KARAR NO:2022/UH.I-1073

“… mevzuat hükümlerinden teklif ve başvuruların hazırlanmasını etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi ya da idareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle dokümanda değişiklik yapılabileceği, yapılan bu değişikliklere ilişkin zeyilnamenin, ihale dokümanının bir parçası olarak EKAP’a yükleneceği ve ihale veya son başvuru tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde, EKAP üzerinden e-imza kullanarak doküman indirenlerin tamamına bildirim ve tebligat esasları çerçevesinde gönderileceği, ancak, belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesinin Kanun’un 26’ncı maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkün olacağı, yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin veya başvuruların hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale veya son başvuru tarihinin bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebileceği anlaşılmaktadır.

 

İddia konusu zeyilnamenin 25.07.2022 tarihine kadar ihale dokümanı edinenlerin tamamına EKAP üzerinden tebliğ edildiği, söz konusu zeyilname ile 28.07.2022 olan ihale tarihinin 04.08.2022 tarihi olarak değiştirildiği, ihale tarihinin bir gün öncesinden başlayarak 10 gün geriye gidildiğinde ilgili zeyilnamenin tebliğ edilmesi gereken son tarihin 25.07.2022 olduğu dolayısıyla idare tarafından ihale tarihinden en az on gün öncesinde doküman edinenlerin bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ilgili zeyilnameye ilişkin bildirim yapıldığı görüldüğünden başvuru sahibinin bu yöndeki iddiası yerinde görülmemiştir.”