Hakkakul Logo Beyaz

4734 SAYILI KANUN’UN 55’İNCİ MADDESİNDEKİ ŞARTLARIN OLUŞMASI HALİNDE İHALE TARİHİNİN ERTELENMESİ ÜZERİNE 29’UNCU MADDEDEKİ ŞARTLARIN OLUŞMASI HALİNDE İHALENİN BİR KEZ DAHA ERTELENMESİ MÜMKÜNDÜR

KARAR TARİHİ:10.08.2022

KARAR NO:2022/UH.II-945

“İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyası üzerinde gerçekleştirilen incelemede, yapılan itirazlar sonucu kanunun 55’inci maddesi uyarınca zeyilname düzenlendiği ve söz konusu zeyilnamenin isteklilere/istekli olabileceklere EKAP üzerinden 23.05.2022 tarihinde gönderildiği, anılan zeyilname ile ihalenin 10.06.2022 tarihine ertelendiği,

 

Daha sonra idarece ihale dokümanında tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar/eksiklikler tespit edilmesi üzerine kanunun 29’uncu maddesi uyarınca 09.06.2022 tarihinde isteklilere/istekli olabileceklere ikinci bir zeyilname gönderildiği, anılan zeyilname ile bu defa ihalenin 28.06.2022 tarihine ertelendiği tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanun’un 29’uncu maddesinde, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale tarihinin bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün süreyle ertelenebileceği hükme bağlanmış; 55’inci maddede ise, 29’uncu maddeden farklı olarak, idareye şikâyet başvurusu üzerine ihale dokümanında düzeltme yapılması gereken hallerde (29’uncu maddeye göre zeyilname düzenlenmek suretiyle) ihale tarihinin bir defaya mahsus olmak üzere ertelenebilmesine imkân tanınmıştır. Dolayısıyla, gerek 29’uncu maddede, gerekse 55’inci maddede zeyilname düzenlenerek ihale tarihinin ertelenmesi hususlarında “bir defaya mahsus olmak üzere” şeklinde sınır getirilmiş olmakla birlikte, 55’inci maddedeki şartların oluşması halinde ihale tarihinin ertelenmesi üzerine 29’uncu maddedeki şartların oluşması halinde bir kez daha ertelenmesi mümkün bulunmaktadır.

 

Bu itibarla, idare tarafından anılan Kanunun 55 inci maddesi uyarınca ihalenin 10.06.2022 tarihine ertelendiği, daha sonra idare tarafından ihale dokümanı üzerinde yapılan incelemeler neticesinde Kanunun 29’uncu maddesi gereği ihalenin bir kez daha ertelendiği (28.06.2022 tarihine) anlaşılmış olup idarece gerçekleştirilen işlemlerde hukuka aykırı bir durum tespit edilememiştir. Bu itibarla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”