Hakkakul Logo Beyaz

Aşırı düşük teklif açıklamalarını belgelendirmek amacıyla serbest muhasebeci tarafından imzalanan faturalar usule aykırıdır.

Karar No : 2015/516

Karar Tarihi : 25.03.2015

İlgili Kanun No : 4734

İlgili Madde No : 38

(Ankara 8. İdare Mahkemesi)

…M. Yapı inş. San. ve Tic. Ltd. Şti. – D.K. İnş. Taah. Tek. Ar. Ge. Mad. Enj. Ürt. Tic. ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 14.maddesinin 3.fıkrası kapsamında davalı idareye; "İhale komisyonu tarafından "Özel-13, Özel-2, Özel-20 ve Özel-1 poz numaralı ış kalemlerine ait proforma faturaların SMMM/YMM tarafından değil SM (serbest muhasebeci) tarafından onaylanmış olması ve bu durumun Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.13.10 maddesine aykırılık teşkil ettiği" gerekçesi ile aşırı düşük savunmalarının uygun bulunmayarak değerlendirme dışı bırakılmalarının mevzuata aykırı olduğu, Kamu İhale Genel Tebliği'nin 8.4'üncü, 45.1.1.13.1, 45.1.13.10 uncu maddeleri, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Malı Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'nun 2 nci maddesinin (A) fıkrası ile Geçici 11 inci maddesi ve ilgili Kurul kararlan doğrultusunda tekliflerinin değerlendirmeye alınarak düzeltici işlem tesis edilmesi gerektiği" iddiası ile doğrudan itirazen şikayet yoluna başvurulduğu, davalı idarece yapılan değerlendirmede ise; başvuru sahibinin iddiası yönünden olumlu veya olumsuz herhangi bir değerlendirme yapılmadığı ancak aşırı düşük açıklama yönünden işin esasına girildiği görüldüğünden, başvuru sahibine ait "Özel-13, Özel-2, Özel-20 ve Özel-1" poz numaralı iş kalemlerine ilişkin serbest muhasebeci tarafından imzalanan belgelerin kabul edildiği sonucuna ulaşıldığı, başka bir anlatımla "serbest muhasebeci" nin meslek mensubu olarak düşünüldüğü ve bu nedenle de işin esasına geçildiği kanaatine varılmıştır.

Olayda, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 14.maddesinin 3.fıkrası kapsamında başka bir firma tarafından yapılan şikayet başvurusu üzerine alınan karara karşı menfaati ihlal edilen tarafından yapılacak başvurunun, itirazen şikayet başvurusu olarak doğrudan davalı idareye yapılabileceği, dolayısıyla itirazen şikâyet başvuruları üzerine Kurulca yapılacak incelemenin, itirazen şikâyet başvurusuna taşıdığı iddiaları ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediğine yönelik olarak sınırlandırıldığı, dolayısıyla itirazen şikâyet başvurusuna konu edilmeyen ve bu iddialar açısından eşit muamele ilkesi yönünden incelenebilecek konular haricinde davalı idarenin re'sen inceleme yapmak suretiyle işlem tesis etmesi halinde işlemin yetki yönünden hukuka aykırı olacağı açıktır. 

Bu durumda; M. Yapı inş. San. ve Tic. Ltd. Şti. – D.K. İnş. Taah. Tek. Ar. Ge. Mad. Enj. Ürt. Tic. ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından, itirazen şikayete konu hususa bakıldığında, sadece ihalede yer alan "Özel-13, Özel-2, Özel-20 ve Özel-1" poz numaralı iş kalemlerine ilişkin serbest muhasebeci tarafından imzalanan belgelerin kabul edilmesi gerektiğinin ileri sürüldüğü, başka bir anlatımla serbest muhasebeci tarafından imzalanan belgelerin" ihale mevzuatına göre imzalanmış belge olup olmadığı yönünden bir inceleme yapılması ve sadece bu durum yönünden eşit muamele ilkesinin işletilmesi gerekirken, re'sen yapılan değerlendirme ile ihalede yeniden aşırı düşük açıklamasının istenmesi gerektiğinden bahisle düzeltici işlem belirlenmesine ilişkin dava konusu Kamu İhale Kurulu kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Öte yandan, davalı idarece, yukarıda anlatılan şekliyle ileri sürülen iddia yönünden sınırlı olmak üzere yapılacak incelemede ise, başvuru sahibine ait "Özel-13, Özel-2, Özel-20 ve Özel-1" poz numaralı iş kalemlerine ilişkin serbest muhasebeci tarafından imzalanan belgelerin, Kamu İhale Genel Tebliğinin 45.1.13.10.maddesi uyarınca, Serbest Muhasebecinin meslek mensubu olarak kabul edilmediği göz önüne alındığında, "Özel-13, Özel-2, Özel-20 ve Özel-1" poz numaralı iş kalemleri için aşırı düşük açıklamayı tevsik etmek amacıyla serbest muhasebeci tarafından imzalanan belgelerin usulüne uygun düzenlenmiş belge olarak kabul edilmemesi gerektiği de açıktır.